23-053-S04 - Innovativ rekrytering till norra Sverige

Diarienummer:
23-053-S04
Namn:
Innovativ rekrytering till norra Sverige
Startdatum:
2024-01-02
Slutdatum:
2024-07-01
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2021002114
Projektägare:
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
11399
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Stora gröna industrisatsningar har placerats där naturresurser finns och energitillgången är god, men där demografin är utmanande utifrån en åldrande befolkning, färre i arbetsför ålder och många unga som flyttar från regionen. Kompetensbehoven är stora i så gott som alla sektorer och en kraftig befolkningstillväxt är nödvändig för att klara den samhällsomställning som följer av industrietableringarna. Den prognosticerade befolkningstillväxten och den geografiska rörligheten på arbetsmarknaden räcker i nuläget inte till för att möta behoven.

Arbetsförmedlingen har en viktig roll när det gäller kompetensförsörjning, men kan inte lösa utmaningarna på egen hand, utan behöver skapa effektiva samverkansstrukturer. Utmaningarna är så omfattande och utveckling behöver ske på flera fronter samtidigt, vilket ställer krav på nya eller kraftigt effektiviserade arbetssätt och metoder att genomföra i samverkan med viktiga aktörer i exempelvis kommuner, inom utbildningssystemet och bland arbetsgivare i regionen. Det ingår i Arbetsförmedlingens uppdrag att utveckla sitt arbetsgivararbete, att stärka sitt stöd till kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar, bl.a. genom strategisk samverkan med relevanta aktörer, att främja geografisk och yrkesmässig rörlighet samt att vidta åtgärder för att minska långtidsarbetslösheten. Myndigheten har också i uppdrag att främja mångfald och jämställdhet liksom att verka för att förbättra arbetsmarknadssituationen för personer som har en funktionsnedsättning. Arbetet i förstudien kommer att bidra till alla dessa pågående utvecklingsarbeten.

I förstudien kommer olika möjligheter att främja geografisk rörlighet att analyseras och utforskas närmare i syfte att kunna avgöra vilka metoder och arbetssätt som i nästa steg ska testas i ett genomförandeprojekt. Förstudien syftar också till att bygga de samverkansstrukturer som kan främja detta arbete och som kan förstärka arbetsgivarnas kapacitet i Norrbotten och Västerbotten att kunna rekrytera personal för att klara den pågående industriomställningen och samhällsomvandlingen.