23-053-S03 - Förstudie Move to Luleå

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-053-S03
Projektägare organisationsnummer:
2120002742
Projektägare:
LULEÅ KOMMUN
Namn:
Förstudie Move to Luleå
Startdatum:
2024-01-15
Slutdatum:
2024-06-14
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
97185
Stödmottagare ort:
LULEÅ
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-053-S03

Luleå och regionen behöver växla upp arbetet med att attrahera fler människor att flytta in för att lyckas möta behoven av kompetens och undvika att olika sektorer kannibaliserar på varandra. Redan idag har både offentliga och privata arbetsgivare svårt att rekrytera, en situation som väntas eskalera i norra Sverige. Konsekvenserna om vi inte lyckas bryta utvecklingen kan vara uteblivna etableringar, att fly-in/fly-out lösningar blir allt vanligare och/eller att offentlig sektor blir än mer trängda vad gäller möjligheten att rekrytera kompetens.

Förstudien Move to Luleå vill undersöka möjligheten att attrahera inflyttare från tre utvalda EU-länder runt Östersjön. Initiativet bygger på ett faktaunderlag som LTU Business tagit fram på uppdrag av Luleå kommun. Målen med förstudien är att
1. Bygga upp kunskap, kontaktytor och samverkan med regioner/kommuner i tre av de identifierade länderna/marknaderna: Polen, Litauen, Lettland
2. Lägga förslag på hur arbetet kan organiseras och resurssättas på längre sikt hemma i regionen för att skapa kontinuerlig inflyttning från Östersjöregionen
3.Beskriva hur projektsammansättningen och samverkan kan komma att se ut i ett
kommande genomförandeprojekt med identifierade regioner/kommuner i de identifierade länderna

Under våren 2023 anlitade Luleå kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen, LTU Business för att undersöka vilka "marknader" utanför Sverige som skulle kunna vara lyckosamma att bearbeta för inflyttning till norra Sverige. Metoden var samma metod som när man undersöker marknader för export av varor och tjänster. Verktyget är en marknadsprioriteringsmatris utvecklad av Business Sweden för att välja ut målmarknader för export. För Luleå kommun vände man på modellen för att jämföra olika marknader/länder som identifierats med högst potential att attrahera inflyttare till Luleå.
Avgränsningen var EU-länder och ett antal parametrar undersöktes: arbetslöshet, flyttmönster, andel i befolkningen 25-54 år, fysiskt avstånd, värderingar mfl. Utifrån en intrikat urvalsmatris där även sannolikheten att lyckas vägts in, presenterades en topp fem lista, där fyra av länderna ligger runt Östersjön. I förstudien kommer arbetet avgränsas till tre länder/marknader: Polen, Lettland och Litauen.

Projektet behöver under förstudietiden identifiera och skapa kontakt med regioner/kommuner för att börja bygga relationer. Möten, dialog och kommunikation kring möjligheterna till arbete och utbildning, hur det är att leva och bo i Luleå blir självklart innehåll
Förstudien ska integrera perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Parallellt med arbetet gentemot de utpekade länderna, kommer det att ske arbete på hemmaplan för att planera för hur attraktion, förflyttning, etablering och inkludering ska organiseras. Arbetet behöver också samordnas med vuxenutbildningens möjligheter kring validering och kompletterande utbildning.

Under förstudien kommer kontakter med andra, liknande projekt som pågår i regionen att etableras, tex Move up North, för att utbyta erfarenheter och kunna skapa synergier på sikt. Dialog och samverkan med Region Norrbotten är också viktig, då man är den aktör som ansvarar för den regionala utvecklingen och i många fall samordnar kommunernas arbete.