23-051-S06 - Samverkan för ASF i södra Norrbotten 2.0

Diarienummer:
23-051-S06
Namn:
Samverkan för ASF i södra Norrbotten 2.0
Startdatum:
2024-01-02
Slutdatum:
2026-06-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220002204
Projektägare:
SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA NORRBOTTEN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
97110
Stödmottagare ort:
LULEÅ
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Majoriteten av de arbetslösa i Sverige tillhör någon av de grupper på arbetsmarknaden som har svag konkurrensförmåga. I vår region förväntas tusentals nya arbetstillfällen i och med etableringen av företag inom grön näring. Det finns många möjligheter i detta, men behovet av arbetskraft kommer att öka och redan idag råder brist på kompetens i många yrken. Att behålla och använda den arbetskraft som finns i länet blir än viktigare. För trots expansion och en ny arbetsmarknad finns grupper av människor som inte tar sig in på arbetsmarknaden, personer som ingen arbetsgivare vågar satsa på. Här kan arbetsintegrerande sociala företag (ASF) spela en stor roll genom att erbjuda en start och en inträdesbiljett till arbetsmarknaden. Väl använda kan ASF ge människor den start som behövs för att de ska bli en del av arbetskraften igen. För att ASF ska kunna vara en aktiv part i att stötta de som står långt ifrån arbetsmarknaden behöver de hitta broar till näringslivet samt att offentlig sektor behöver se vinsterna med att samverka med ASF då de alla jobbar med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Överlag behövs en ökad kunskap och kännedom om att ASF finns och vad de kan bidra med i samhället.

Syftet med projektet är att stärka förutsättningarna för ASF i södra Norrbotten och förbättra samverkan mellan berörda aktörer. Aktörer som vi ser kan stödja dessa företag består dels av det offentliga samt myndigheter, dels företagsfrämjande organisationer och privata företag. Projektets mål är att skapa bestående hållbara strukturer internt och externt för samverkan och utveckling av och med ASF. Genom att stärka samverkan mellan ASF, kommunala förvaltningar, näringsliv, utbildningsaktörer som folkhögskolor kan ASF i större utsträckning bidra till att skapa en ökad övergång från arbetslöshet till arbete i regionen. Vår målsättning med dessa aktiviteter är att skapa långsiktiga kontaktytor mellan ASF offentligsektor samt näringslivet. Samhället behöver börja se ASF som en del i en kompetensförsörjningskedja och i det livslånga lärandet