23-051-S04 - SamSa - Samarbete för Samhällsnytta

Diarienummer:
23-051-S04
Namn:
SamSa - Samarbete för Samhällsnytta
Startdatum:
2024-01-02
Slutdatum:
2024-12-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5563648160
Projektägare:
Urkraft ASF AB
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
93162
Stödmottagare ort:
SKELLEFTEÅ
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
20
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Trots att arbetsmarknaden är god finns det för många som idag står utanför arbetsmarknaden och de har oftast komplexa livssituationer. Vi behöver bygga kapacitet genom en förstärkt och relevant samverkan för att hitta behovsanpassade lösningar för individen. Detta kräver utveckling av nya arbetssätt, både för de som är i behov av förrehabiliterande insatser men också för den personal som arbetar med målgrupperna.

Vi behöver en modell som riktar in sig på olika delar i den enskildes liv för att öka möjligheten för den enskilde att få en bättre tillvaro och närma sig egen försörjning. Detta är ett arbete som kräver samverkan mellan olika aktörer och vi behöver utveckla en samverkansmodell som kan utmynna i en tydlig struktur för hur man, i samverkan offentlig och idéburen sektor, gemensamt kan stötta den enskilde närmare egen försörjning.

En kartläggning av den enskildes hela livssituation är väldigt central, därav krävs en referensgrupp för att kunna utforma arbetet om samverkan.