23-043-S97 - Care Stockholms Stad

Diarienummer:
23-043-S97
Namn:
Care Stockholms Stad
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000142
Projektägare:
STOCKHOLMS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
10535
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
500
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Situationen för ukrainska flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet är utmanande. Med de begräsningar som följer massflyktsdirektivet har målgruppen svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, ta del av studier och bli en del av samhället. Ovissheten om målgruppen får stanna i Sverige eller inte, tillsammans med de erfarenheter gruppen har med sig från kriget och att leva i exilen bidrar till ökad ohälsa och oro. Arbetslösheten är högre och utanförskapet är större bland kvinnor och personer med funktionsnedsättningar. Då vi nu efter pandemin står inför ännu en lågkonjunktur riskerar bland annat denna grupp att drabbas hårdare, då arbetslösheten i Stockholm är högre bland utrikesfödda än inrikes födda och inflationen slår hårdare mot grupper som har en svar ställning på arbetsmarknaden. Förutom begränsningarna som följer med massflyktsdirektivet finns hinder på individ och strukturnivå. På individnivå är orsakerna till den bristande etableringen på arbetsmarknaden och inkluderingen i samhället bland annat kunskap om svenska samhället, språkliga hinder, brist på nätverk, svårigheter i kontakten med myndigheter och ohälsa. På samhälls- och organisatorisk nivå handlar det om begränsat stöd från myndigheter och kommun, bristen på enkla jobb, diskriminering och samverkan kring målgruppen på individnivå. Konsekvenserna av problemet är stora både på individ- och samhällsnivå. Projektet Samlat stöd för ukrainska flyktingar har som övergripande mål att män och kvinnor som omfattas av massflyktsdirektivet ska komma i arbete eller studier eller komma närmare arbetsmarknad och känna social delaktighet och inkludering i samhället. Projektet ska bidra till en stärkt samverkan mellan aktörerna som arbetar med målgruppen, särskilt så kallade Care-projekt, för att identifiera och utveckla insatser för målgruppen och bidra till varandras arbete. Deltagarna i projektet kommer att nås bland annat genom den uppsökande verksamheten, som kommer att utvecklas inom ramen för projektet, Welcome house, stadens boenden och ung i centrum. Deltagarna kommer att erbjudas stöd på modersmål, sociala aktiviteter, arbetsmarknadsinsatser, samhällsinformation och hälsofrämjande insatser i syfte att underlätta arbetsmarknadsetablering, stärka hälsan och välbefinnande hos målgruppen och öka den sociala inkluderingen i samhället.