23-043-S96 - Work for Ukranians individual - Mitt

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S96
Projektägare organisationsnummer:
8176007055
Projektägare:
FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID
Namn:
Work for Ukranians individual - Mitt
Startdatum:
2023-10-02
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
75323
Stödmottagare ort:
UPPSALA
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
500
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S96

Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitets ESF-projekt "Work for Ukrainians individual - Mitt " syftar till att ukrainare i större utsträckning har likvärdiga möjligheter att komma i sysselsättning och upplever ökad social delaktighet efter projektets genomförande. Projektet vill även aktivt arbeta för att bryta könsstereotypa mönster på arbetsmarknaden. Vi kommer att arbeta i Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Dalarna samt Örebro län.

Genom förbättrade språkkunskaper ökar förutsättningarna för att få arbete och därmed egenförsörjning. Anpassat stöd för att komma in på arbetsmarknaden är efterfrågat i målgruppen. Vi arbetar enligt BIP modellen (Beskæftigelses Indikator Projektet) med samordnade, parallella insatser för deltagarna i projektet. Inom ramen för metod och tillvägagångssätt ("BIP-modellen") kommer projektet att arbeta med insatser i fyra olika delar:
1. Matchning
2. Yrkeskompetensutveckling
3. Generell kompetensutveckling (med koppling till arbetslivet)
4. Hälsofrämjande insatser
Folkbildningstanken genomsyrar projektet.

FÖRVÄNTADE EFFEKTER
Att deltagarna utvecklats i svenska språket och engelska, med fokus på språkkunskaper som krävs för yrkeslivet.
Att deltagarnas kompetenser om de horisontella principerna ökat.
Att deltagarna har generella kompetenser om samhällsstrukturens möjligheter för ökad social inkludering.
Att deltagarnas förutsättningar att komma i varaktig sysselsättning har ökat.

RESULTAT
- Minst hälften av deltagarna har påbörjat anställning eller yrkesinriktade studier vid projektets slut.
- Minst 90% av deltagarna har gjort stegförflyttning mot egen försörjning.
- Minst 90% av deltagarna upplever ökad social delaktighet efter projektets genomförande.
- Projektets deltagare och intressenter tagit till sig kompetensen kring tillgänglighet, likabehandling och jämställdhet, som ingår i projektets implementering av de horisontella principerna

Folkuniversitetet som projektägare sprider effekter av genomförandet till berörda intressenter som kan dra nytta av dessa.