23-043-S93 - Fast Care Skåne

Diarienummer:
23-043-S93
Namn:
Fast Care Skåne
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8460009445
Projektägare:
ABF:S MALMÖAVDELNING
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
21158
Stödmottagare ort:
MALMÖ
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
520
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Att anpassa sig till ett nytt land efter flykt och under pågående krig är en utmanande process. Vi organisationer som samverkar i detta Fast Care projekt har en majoritet av oss ett pågående Care-projekt kallat Care for U. Våra erfarenheter under Care for U samt deltagarnas uttryckta behov och önskemål ligger till grund för projektmålen och aktiviteterna i Fast Care ansökan. De utmaningar som identifierats är framförallt språkbarriärer, fysisk och mental ohälsa, upplevd otrygghet för deltagare som identifierar sig som hbtqia+personer, brist på sociala sammanhang och sammanhållning samt svårigheter i kontakt med myndigheter och samhällsinstitutioner. Följden blir att nämnda utmaningar hämmar inkluderande av deltagarna på arbetsmarknaden och i samhället.

Eftersom metoden och tillvägagångssätten som upparbetats inom Care for U - projektet har visat goda resultat ser vi en vikt av att fortsätta arbetet och nå ut till fler deltagare. Behovet i målgruppen är stort och under Care for U-projektet har inte behovet mättats, tvärtom. Vi ser ett större behov än vi har kunnat tillgodose trots att vi nått projektmålen för Care for U-ansökan. Vi har sett en god utveckling av språkkunskaper i engelska och svenska, flertalet fått arbete och andra har kommit närmare arbetsmarknaden i form av praktikplatser och påbörjade utbildningar. Tryggheten för deltagare som vi nått under Care for U-projektet varande, som identifierar sig som hbtqia+personer, och tillgängligheten för trygga rum har ökat. Den faktiska och upplevda hälsan har ökat hos deltagarna genom ökad tillgänglighet till vård - såväl somatisk som psykisk - samt ökade kunskaper om rätten till vård för personer som omfattas av massflyktsdirektivet. Care for U har haft en holistisk inriktning som vi ser varit unikt.

Vi ämnar fortsätta den utstakade vägen som vi nu har evidens för att den är framgångsrik, men skalar upp så att vi kan nå ut till fler deltagare med vårt unika samarbetsprojekt. Lärdomarna från Care for U har därför medfört att vi kommer erbjuda deltagare tillgång till gynekologiska undersökningar, att vi informerar om rättigheter och skyldigheter på fler orter, att vi utökar antalet orter där vi kommer ha aktiviteter såsom informationsseminarier, sociala sammankomster och språkutbildningar till att ske i orterna där vi var under Care for U-projektet samt även i Vellinge, Svedala, Helsingborg, Hässleholm, Lund, Åstorp, Ängelholm, Landskrona, Svalöv, Båstad, Perstorp och Kristianstad.

Det yttersta syftet med projektet är att fler deltagare ska inkluderas på arbetsmarknaden och få ekonomisk egenmakt och detta uppfyller vi genom att arbeta holistiskt på ett individuellt plan.