23-043-S90 - Fast and Active for U

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S90
Projektägare organisationsnummer:
8838001892
Projektägare:
BRUNNSVIKS FOLKHÖGSKOLA
Namn:
Fast and Active for U
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
78434
Stödmottagare ort:
BORLÄNGE
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
30
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S90

Projektet vill skapa insatser som motverkar utanförskap och möjliggör inkludering under den tid som målgruppen vistas i Sverige. För detta krävs en bas kunskap i svenska språket samt kunskap om samhälle och kultur. Vi vet av erfarenhet att målgruppen önskar mer sammanhängande och fysiskt närvarande aktiviteter under dagarna. Det är en svår situation med några fåtal timmar av fysiska aktiviteter och sedermera vara hänvisad till online insatser.
Vi vet också att kontakterna med civilsamhälle och sociala nätverk är avgörande för hur väl målgruppen lyckas på den svenska arbetsmarknaden.
Målgruppen beskriver i tidigare kontakter en frustration över alltför få planerade fysiska insatser i form av bla. studieträffar. Målgruppen har en tydlig önskan om fler insatser som kräver närvaro och möjliggör aktiv interaktion med lokalsamhället och arbetsgivare.

Projektet vill därför ge möjligheten till målgruppen att öka och bredda sitt aktiva engagemang, under flera dagar i veckan.

Brunnsviks FHSK har under en längre tid arbetat nära studieförbundet ABF, med insatser kring språkundervisning och samhällsinformation. Vi har även stötta civilsamhällesinsatser där vi givit unga individer möjlighet att vistas i Ludvika Dalarna under ett sommarcamp juli 2023. Vi har byggt upp ett brett nätverk av civilsamhälles organisationer, företag, utbildningsanordnare och servicefunktioner kring målgruppen som vi vet vill arbeta med oss i denna breddade och fördjupande insats för målgruppen.

Projektets mål är följande:
• Deltagarna ska kunna få hjälp från projektet för att komma in på arbetsmarknaden, lära sig svenska och även engelska och för att aktivt kunna deltaga i svenskt samhälls- och kulturliv.
• Deltagarna ska ges ökade möjligheter och minska icke-aktiv tid genom en breddad och fördjupad insats av aktiviteter och insatser.
• Deltagarna ska ges möjligheter att vidareutvecklas på den svenska arbetsmarknaden inom den profession och yrke som dom påbörjat i hemlandet. Detta leder till ökad motivation och internationella nätverk som både gynnar individen och potentiell arbetsplats i Sverige också på längre sikt.
• Att arbeta med ett jämställt perspektiv i samtliga insatser och att aktivt genomsyra planerade aktiviteter utifrån ett icke-diskrimineringsperspektiv.

Sammantaget kopplar detta ihop flera av de förväntade resultat som utlysningen baseras på.

Vi har goda ingångar genom vår samverkanspart ABF. Vi har haft utförliga samtal sedan i våras för att synliggöra luckor i de aktuella gruppernas kunskapsinhämtning, i syfte att erbjuda kompletterande insatser utifrån identifierade kvarvarande behov hos målgruppen. Vi erbjuder i projektet fördjupade insatser av svenska, engelska, samhällsorientering, myndighetskunskap, estetiska inslag, sociala aktiviteter, språkcafé, bokcirklar, friskvård, nätverkande, studie och yrkesvägledning. Vi kombinerar det som vi har bäst bildningserfarenheter av från tidigare genomförda kurser.

Det finns en längre tids dialog kring målgruppen i detta projekt. Brunnsviks FHSK tillsammans med ABF Dalarna har under en längre tid planerat för och samhandlat kring gemensamma behövda insatser som är identifierade ihop med målgruppen. Utifrån studieförbundet ABF:s pågående insatser för målgruppens på flera orter i landet finns en god beredskap och kännedom om föreliggande förutsättningar och behov. Projektansökan är således mycket väl förankrad hos huvudsökande och samverkanspart sedan en lång tid tillbaka.

Styrgruppen kommer att bestå av projektledningen samt representant från samverkanspart. Men den kommer också att förstärkas av fler centrala arbetsmarknadsaktörer såsom t.ex LO-Distriktet i Gävleborg och Dalarna, troligtvis även något av LO:s Fackförbund.
Vi vill bygga styrgruppens sammansättning baserat på deras tidigare erfarenheter med målgruppen men också för att skapa ett breddat lärande kring denna typ av extra specifika bildningsinsatser. Det är viktigt för oss att styrgruppen kommer att ha jämn könsfördelning och god förståelse för horisontella principer såsom, jämställdhet, hållbarhet och motverka diskriminering.