23-043-S84 - Träffpunkt Ukraina 2.0

Diarienummer:
23-043-S84
Namn:
Träffpunkt Ukraina 2.0
Startdatum:
2023-10-02
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8024586029
Projektägare:
STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN UPPSALA LÄN
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
230
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet "Träffpunkt Ukraina 2.0" är en fortsättning av och en påbyggnad på vårt nuvarande projekt "Träffpunkt Ukraina" (dnr 2022/00423). Vi utgår från de deltagare vi har och den projektorganisation som har gjort det förra projektet så framgångsrikt. I det nya projektet har vi ett tydligare fokus på varje enskild individ och deras individuella resa, eftersom alla har olika utgångsläge och förutsättningar

Fokus är att deltagarna ska komma ut i arbetslivet (eller göra förflyttningar till att bli mer anställningsbara), men vi tar in helheten med hälsoaspekten. Om man inte mår bra är det svårt att lära sig något nytt.

Projektet har satt upp följande mål:

Primärt projektmål:
Att hjälpa 30 personer till anställning, praktik eller till vidare studier under projekttiden genom arbetslivsutbildning med personligt stöd av lärare, jobbcoacher och SYV.

Stödjande projektmål 1:
Att erbjuda 80 personer möjlighet till studier i engelska, både på grundnivå och mer avancerad fortsättningsnivå, båda med inriktning på arbetslivet.

Stödjande projektmål 2:
Att bidra till bättre psykisk hälsa i målgruppen genom att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter och social gemenskap.

Eftersom projekttiden bara är sex månader är vårt mål om att få 30 personer till jobb bara räknat till den sista mars 2024. Vi är övertygade om att betydligt fler kommer få jobb under de följande månaderna efter det också. Eftersom vi inte vill släppa deltagarna förrän de verkligen har gjort en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden i Sverige kommer vi under projekttidens gång försöka få till stånd en fortsättning tillsammans med arbetsmarknadsenheterna i bl a Uppsala, Håbo, Enköpings och Älvkarleby kommuner, så att projektresultatet utvecklas vidare och inte upphör i mars 2024.

Projektet är upplagt med Individuell kartläggning och tre olika spår som man kan gå, enligt följande:

1. Individuell kartläggning
Varje deltagare får en kartläggning enligt Arbetsförmedlingens Rusta & matcha-verktyg. Utifrån kartläggningen tas en individuell plan fram för varje deltagare, baserad på deras förkunskaper, behov och motivationsnivå. De kommer att slussas vidare i något eller några av de spår som vi erbjuder, samtliga med fokus på en positiv förflyttning för individen.
Efter kartläggningen behåller vi den individuella kontakten med varje deltagare genom löpande kontakter med deras jobbcoach och/eller vår studie- och yrkesvägledare för att kunna göra justeringar i utbildningspaketen, hjälpa till med jobbsökande m m.

2. Jobbspåret
Inom jobbspåret genomför vi en fyra veckor lång kurs för totalt 80 deltagare som innehåller det mesta man behöver kunna för att få jobb i Sverige. Vi tar fram CV och personliga brev, förklarar hur den svenska arbetsmarknaden är uppbyggd, gör studiebesök, tränar på anställningsintervjuer m m. Under kursen har deltagarna en intensiv kontakt med sin jobbcoach. Utbildningen planeras så de som vill ska kunna gå SFI parallellt med vårt jobbspår.

3. Språkspåret
I språkspåret jobbar vi med engelska på två olika nivåer: En enklare kurs för de som behöver kunna göra sig förstådda, och en mer avancerad, som fokuserar på "yrkesengelska". Språk är nyckeln till all kommunikation, och om man inte kan kommunicera får man inga jobb eller sociala kontakter. Därför har vi dessa två olika nivåer. Vi vet att ett antal av våra projektdeltagare idag inte kan eller vill gå SFI, men de behöver erbjudas andra språkkunskaper, och engelska är ju gångbart i de flesta länderna.

4. Hälsospåret
Enligt Maslows behovstrappa, den vedertagna teori som vi bygger vår ansökan på, krävs att vissa basala behov måste vara uppfyllda innan man kan göra förflyttningar till en högre nivå. Vi förstår att man inte kan lära sig saker om man inte har de basala behoven säkrade. Därför behöver vi jobba med att stärka deltagarnas psykiska hälsa, förbättra deras mående och ge dem en känsla av gemenskap och delaktighet, så de kan tillgodogöra sig innehållet i Jobb- och Språkspåret. Hälsospåret går också ut på att bygga nätverk, både inom den ukrainska gruppen och med svenskar.

Till detta projekt har vi tagit med oss de många erfarenheter vi har sedan tidigare liknande insatser som vi har gjort de senaste 10 åren. I vårt nuvarande EFS Care-projekt har vi lärt känna målgruppen (och många av de presumtiva deltagarna i detta projekt), och vi har redan fått ut ett 50-tal deltagare i arbete (och ännu fler till vidare studier eller praktik). Med de goda resultaten och erfarenheterna och med vår intrimmade personalgrupp som ska jobba med projektet känner vi stor tillförsikt över att vi ska kunna uppnå våra mål och uppfylla ESF-rådets syfte med projektmedlen på bästa sätt.