23-043-S82 - Fast Care- Akademikerspåret

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S82
Projektägare organisationsnummer:
8572006313
Projektägare:
FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVER KSAMHETEN VID
Namn:
Fast Care- Akademikerspåret
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
40317
Stödmottagare ort:
GÖTEBORG
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
400
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S82

Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitets ESF-projekt "Fast Care – Akademikerspår för ukrainare" syftar till att ukrainare med akademisk bakgrund från hemlandet antingen ska komma ut i relevant arbete eller i studier vid ett svenskt lärosäte. Samverkan sker med Göteborgs universitet och Högskolan Väst samt med Help Ukraine Gothenburg och med Karlstads och Vänersborgs kommuner. Fast Care – Akademikerspår för ukrainare är en fortsättning på "ESF Care – Work for Ukrainans West". Vi avser arbeta på tre orter; Göteborg, Vänersborg och Karlstad.

FÖRVÄNTADE EFFEKTER
- Att andelen kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv och får ett arbete ökar.
- Att deltagare ur målgruppen genomför, påbörjar eller tar steg närmare utbildning
- Att deltagare i projekten gjort stegförflyttning mot egen försörjning
- Att 90% av deltagarna upplever social delaktighet och minskat utanförskap efter projektets genomförande

RESULTAT
- Av de 400 deltagare som vi ska nå i projektet, är vårt mål att minst 50% ska gå vidare till anställning eller utbildning.
- Att 80% av deltagarna går ut i arbetsplatsförlagt lärande (APL) som motsvarar deras akademiska bakgrund och erfarenhet från hemlandet.
- Att minst 90% av deltagande företag är mycket nöjda med samarbetet efter avslutat projekt
- Att målgruppen har skapat en social plattform och därmed goda förutsättningar för att acklimatisera sig geografiskt.
- Att samtliga deltagare och intressenter tagit till sig kompetensen kring tillgänglighet, en könsstereotyp arbetsmarknad och jämställdhet, vilka alla ingår i projektets implementering avseende de horisontella principerna.
- Att Folkuniversitetet som projektägare sprider effekten av genomförandet till berörda parter: ESF, Länsstyrelse, Kommun, Region med flera, som kan dra nytta av dess effekter.

Projektets genomförande består av en kedja av insatser mot arbete och utbildning. Insatserna består av:
- Kartläggning
- Akademisk svenska inför yrkesområdet
- Karriärvägledning gentemot arbetsmarknaden/studier (i samverkan med Göteborgs universitet och Högskolan Väst)
- Arbetsplatsförlagt lärande, APL
- IT

RESURSER
Projektet leds av en styrgrupp bestående av: Projektledning, ekonom, utvärderare och representanter från samarbetspartners. Projektet bemannas av lärare, studievägledare/karriärvägledare och jobbmatchare.