23-043-S81 - EmpowerUA

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S81
Projektägare organisationsnummer:
2520048980
Projektägare:
CARL JOHANS PASTORAT
Namn:
EmpowerUA
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
250
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S81

Projektet syftar till att hantera de utmaningar som människor som flyr kriget i Ukraina möter när de försöker integrera sig i det svenska samhället. Med tanke på den osäkra situationen i Ukraina och den potentiella tidsramen innan ukrainarna kan återvända hem är den holistiska strategin för att möta dessa utmaningar avgörande. Genom att ge målinriktat stöd till dem som omfattas av det tillfälliga skyddsdirektivet, siktar projektet på att arbeta mot hållbar och inkluderande social utveckling, underlätta vägen till anställning, utbildning, självständighet och självförsörjning för denna målgrupp. Det fokuserar på två nära relaterade områden: mental välmående och arbetsrelaterade insatser för att närma individer till arbetsmarknaden och hjälpa dem att känna sig mer inkluderade i det svenska samhället.
Det är avgörande att fokusera på de akuta behoven av psykisk hälsa som många ukrainska flyktingar kämpar med. För närvarande har ukrainare som omfattas av det tillfälliga skyddsdirektivet begränsad tillgång till hälso- och sjukvård, vilket gör dem sårbara jämfört med andra flyktingar. Projektet syftar också till att minska de psykiska påfrestningarna som flyktingar kan uppleva genom att erbjuda och göra tillgängliga de stödjande åtgärderna för deras psykiska hälsa som andra i samhället har rätt till.
En annan utmaning är bristen på riktade program som specifikt fokuserar på unga invandrare och deras integration på arbetsmarknaden. Dessa program kan erbjuda skräddarsydd utbildning, mentorskap och stöd anpassat efter dessa unga individers specifika behov. Avsaknaden av sådana program begränsar resurserna och verktygen tillgängliga för unga ukrainska individer att framgångsrikt integrera sig på den svenska arbetsmarknaden.
Projektets mål inkluderar arbetsmarknadsinitiativ för att rusta unga och vuxna flyktingar med konkreta verktyg och färdigheter för den inkluderande arbetsmarknaden. Detta inkluderar utbildning, karriärutveckling och praktik, med målet att öka deras anställningsmöjligheter, självförsörjning och bidrag till en inkluderande arbetsmarknad.
Genom att kombinera arbetsmarknadsinitiativ och psykologiska interventioner skapar projektet en holistisk och effektiv strategi för att främja deltagarnas välbefinnande och integration.
Arbetet för att förbättra deltagandet i det svenska samhället ökar projektets chanser till framgångsrik integration. Genom att bygga starka och inkluderande nätverk, främja ömsesidig förståelse och skapa en plattform för samarbete strävar vi efter att forma en positiv framtid för vårt samhälle präglat av jämlikhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och hållbarhet. Genom att integrera dessa horisontella principer i våra strategier och åtgärder riktar vi vår uppmärksamhet mot att skapa samhällsförändring som gynnar både våra nya svenska medborgare och det svenska samhället som helhet.
Projektet drivs gemensamt av Svenska Kyrkan i Carl Johans pastorat och ideell organisation Help Ukraine Gothenburg (HUG). De huvudsakliga aktiviteterna äger rum i Göteborg och riktar sig till ukrainare som bor inom hela Region Västra Götaland, med särskild fokus på de 13 kommuner som omger Göteborg och utgör Göteborgsregionen.