23-043-S80 - Samverkan för arbetsliv

Diarienummer:
23-043-S80
Namn:
Samverkan för arbetsliv
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001389
Projektägare:
LYSEKILS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
45380
Stödmottagare ort:
LYSEKIL
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
50
Insats av strategisk betydelse:
Nej

På grund av Rysslands invasion av Ukraina, vilket resulterat i att människor tvingas fly till bland annat Sverige, står Sverige på nytt står inför stora utmaningar som snabbt riskerar att bli problem.

Problemen vi nu står inför är att människor är i stort behov av vårt stöd, för att kunna skapa sig en god tillvaro, egen försörjning, lära sig svenska, ett bra välmående och hälsa samt bli socialt delaktiga. De här problemen vill projektet möta och lösa. Att de har ett tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet bidrar också till problemen, då de inte kan folkbokföra sig i Sverige och har inte samma rättigheter eller möjligheter till att ta del av olika arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Som exempelvis SFI, vilket påverkar deras möjligheter till att lära sig svenska.

Målen med projektet är att fler kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv som vill arbeta får ett arbete eller kommer närmare arbetsmarknaden, att deras möjlighet till egen försörjning ökar och att de känner att de är en del av det svenska samhället. Genom att målgruppen blir mer socialt delaktig och blir en del av ett sammanhang så ökar möjligheten att målgruppens mående och hälsa förbättras och att den psykiska ohälsan på så sätt minskar.

• Att samtliga deltagare får ett arbete, alternativt förflyttar sig närmare möjligheten att få ett arbete
• Att samtliga deltagare upplever en högre social delaktighet än vad de gjorde innan projektet.
• Att projektet följer upp och analyserar deltagarnas delaktighet och resultat.

Exempel på de metoder och tillvägagångssätt som kommer användas är:
Individuell kompetenskartläggning, samhällsvägledning, stöd vid arbetsstärkande insatser, matchning mot företag, stöd vid arbetssök. undervisning i svenska med inriktning mot arbetslivet samt uppmuntran och stöd till olika samhällsaktiviteter och fritidsaktiviteter.