23-043-S76 - Care to gather

Diarienummer:
23-043-S76
Namn:
Care to gather
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8850022297
Projektägare:
ABF GÄSTRIKEBYGDEN
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
225
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektets syfte är att stärka integrationen och arbetsmarknadspositionen för ukrainska flyktingar mellan 15-64 år i Gävleborgsregionen. Målet är att öka deras möjligheter till sysselsättning, social delaktighet och bidragande till samhället. Genom vår kartläggning har vi identifierat brister i språkfärdigheter, arbetsmarknadskunskaper och sociala nätverk som hinder för framgång.

För att adressera detta ska vi erbjuda anpassad kompetensutveckling, arbetsmarknadsförberedande insatser och nätverksbyggande aktiviteter. Genom vårt etablerade samarbete med Mixa Goda krafter Gävleborg och andra organisationer stärker vi projektets genomslag.

Vi har identifierat behovet av mer omfattande kompetensutveckling och vägledning för att underlätta deras övergång till arbete i Sverige. Målgruppen är varierad med olika bakgrund, utbildningsnivå och arbetserfarenhet. För att möta deras behov, kommer projektet att erbjuda individuellt anpassade insatser som inkluderar språkträning, yrkesorientering, kompletterande yrkeskurser, stöd vid arbetsplatsintroduktion och mycket mer.

Projektet bygger på ABFs långa erfarenhet av folkbildning och nätverksbyggande, och det är förenligt med vårt idéprogram "Gör en annan värld möjlig". Vi har utvecklat ett etiskt och inkluderande perspektiv på projektet, vilket är i linje med ABFs värdegrund.

Vi kommer att utgå från deltagarnas tidigare erfarenheter och kunskaper från Ukraina för att skapa meningsfulla utbildningsinsatser. Projektet inkluderar nätverksbyggande och aktiviteter för social inkludering.

Sammanfattningsvis kommer projektet att överbrygga hinder för integration och arbetsmarknadsdeltagande för ukrainska flyktingar genom kompetensutveckling, social inkludering och arbetsmarknadsförberedande insatser. Genom samarbete och beprövade metoder strävar vi efter en positiv och bestående påverkan för såväl individer som samhälle.