23-043-S74 - UkrRiseTogether:Connecting Lives,Empowering Dreams

Diarienummer:
23-043-S74
Namn:
UkrRiseTogether:Connecting Lives,Empowering Dreams
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8025394720
Projektägare:
HELP IN CHANGE
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
100
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland ett anfallskrig mot Ukraina. Stora delar av landet attackerades samtidigt från olika håll. Kriget har medfört att cirka 4,07 miljoner ukrainare har fått tillfälligt skyddsstatus i EU-länder. Av dessa har enligt Eurostat 39 190 personer sökt skydd i Sverige och en tredjedel av flyktingarna befinner sig enligt Migrationsverkets beräkningar i Stockholms län.

Det svenska samhället som helhet har varit mycket engagerad i ukrainarnas sak och stödet som visades både från politikens sida och från vanliga medborgare har varit enorm. Under dessa 1,5 år har flera nya möjligheter öppnats upp för ukrainare, mottagandet har blivit mer ordnat och rollfördelningen mellan staten och kommunerna har förtydligats. Utöver arbetstillstånd har ukrainare nu möjlighet att läsa SFI och snart komvux, många universitet har avskaffat studieavgifter för ukrainare osv.

Efter 1,5 år av krig och vistelse i Sverige har många ukrainare kommit långt i sin integrationsresa. De har börjat lära sig svenska, förstår mer om det svenska samhället och hur arbetsmarknaden fungerar, deras barn har börjat gå i skolan, de har fått svenska vänner och bekanta. Enligt FN:s migrationsorgan IOM har dock bara hälften av ukrainare (56 %) uppgett att de hittat jobb. Av dessa uppger sedan många att de är överkvalificerade för det arbete de utför eller inte utnyttjar sina kompetenser till fullo. IOM:s rapport visar vidare att många ukrainare som befinner sig i Sverige idag vill stanna kvar i Sverige (72 %).

Integration tar tid. Flyttar man till ett land som skiljer sig markant från vad man är van vid, tar det mycket längre tid att bli en del av samhället. Baserat på resultaten av undersökningar och våra egna observationer bedömer vi att ukrainare behöver fortsatt stöd med integration medan de befinner sig i Sverige. Det gäller både stöd för att hitta ett arbete och insatser med fokus på social inkludering. Det huvudsakliga problemet är att det fortfarande saknas tillräckligt starka broar mellan ukrainare och det svenska majoritetssamhället och arbetsmarknaden.

Help in Change grundades i mars 2022 för att bidra till en mer effektiv mottagning av skyddssökande från Ukraina. Från början arbetade Help In Change mycket med humanitära insatser. Det finns två faktorer som gjorde vårt arbete särskilt framgångsrikt. För det första talar vi ett gemensamt språk och har liknande kulturella koder med människor som kommit hit från Ukraina. För det andra har majoriteten av de som är med i föreningen själva erfarenheter av migration och integration och vi förstår därför hur det känns att flytta till ett nytt land där man har svårt att orientera sig.

Kriget har pågått i ett och ett halvt år nu och det finns inga tecken på att det snart kan ta slut. Under denna tid har Help in Change arbetat för att underlätta för ukrainare som hamnat i Sverige. Vi har fokuserat på integrationsinsatser i syfte att få ut fler ukrainska flyktingar i arbete.

Sedan september 2022 har vi bedrivit språkundervisning, integrationsworkshops och mentorskapsprogram. Våra aktiviteter med fokus på Intervjuträning och personlig karriärrådgivning var särskilt framgångsrika. Vi arbetade även med psykologiskt stöd och social inkludering. Vi fick feedback om att deltagarna fortfarande behöver stöd med fokus på individuell rådgivning (coaching) och språkundervisning för att komma närmare det svenska samhället och arbetsmarknaden. Mot bakgrund av deltagarnas behov har vi satt upp följande mål i det nya projektet:

1. Att kvalificerade personer med lång erfarenhet kommer närmare sysselsättning inom sina branscher i Sverige.
2. Att deltagare i projektet som går på våra språkkurser ökar sina professionella språkkunskaper och blir mer bekväma med att prata svenska/engelska i professionella sammanhang.
3. Att deltagare i projektet som använder sig av karriärcoaching får personligt stöd för att hantera deras individuella utmaningar när det kommer till att komma in på arbetsmarknaden i Sverige.
4. Att deltagare i projektet stärker sin känsla av social inkludering genom att studera, träffa coacher och delta i övriga nätverks-, kulturella och friskvårdsaktiviteter
5. Att deltagare upplever att de bemöts med respekt, att frågor som är viktiga för dem lyfts oaktat kön, ålder, funktionsnedsättning eller annan diskrimineringsgrund. Deltagarna upplever att de kommer till tals på våra aktiviteter. Deltagarna upplever att vi anpassar aktiviteterna utifrån de horisontella principerna och deras behov.
6. Arbetsgivare får tillgång till högkvalificerad personal, som har yrkessvenska/engelska och professionella yrkeskunskaper och erfarenhet. Kandidaterna kommer att vara bättre rustade för arbetsmarknaden efter att ha jobbat med en coach och bygga upp en tydlig målsättning och medvetenhet om sina starka och svaga sidor
7. samhället ser värde i stödinsatserna eftersom fler människor kommer i arbete som motsvarar deras kompetens
8. kulturella skillnader och klyftan mellan ukrainska flyktingar och majoritetssamhället minskar

Projektets mål ligger i linje med utlysningens förväntade resultat att öka varaktig sysselsättning hos målgruppen och öka deras förutsättningar att bli en del av och bidra till det svenska samhället. Projektets avsikt är att hjälpa deltagarna som har kompetens sedan tidigare att översätta den till den svenska arbetsmarknaden så att de får ett arbete som motsvarar deras kvalifikationer och arbetsgivarna får tillgång till kvalificerad arbetskraft.

Metoden i projektet är att ge deltagarna individuellt stöd med varje deltagares specifika utmaningar. Vi kommer att göra detta dels med hjälp av en karriärcoachingplattform, dels med språkundervisning med inriktning på specifika yrken. För att deltagarna ska känna social inkludering planerar vi även kulturella, friskvårds- och nätverksaktiviteter.

Med vår metod vill vi ge riktat stöd till personer som har bra förutsättningar för att få arbete inom sin bransch. Vår metod består av kombinerade insatser för att avhjälpa de största hindren för att få jobb. Metoden går bra att kombinera med insatser som erbjuds av andra aktörer, som kommunernas SFI-undervisning, rekryteringsföretags matchningsinsatser mm.

Projektet planerar följande aktiviteter.

1. Karriärcoachningsplattform
Vi planerar att ta fram en plattform där deltagare kan få personlig karriärcoachning av branschexperter och professionella karriärcoacher. Med hjälp av professionella coacher kan våra deltagare kartlägga sina förutsättningar på den svenska arbetsmarknaden, planera vilka steg de behöver göra för att nå sina karriärmål. Genom denna plattform kommer de att få möjlighet att få kontakt med branschproffs och professionella karriärcoacher, utvärdera sin professionella profil, hitta sina styrkor och förbättringsområden, knyta nya professionella kontakter, träna sitt språk genom att ha sessioner med personer som talar svenska, engelska och vid behov andra språk. Våra coacher kommer att ha olika profiler och bakgrunder, både svenska och utländska, vilket gör att coacherna har förståelse för deltagarens utmaningar samtidigt som de vet hur det svenska samhället fungerar.

För att göra det enklare för deltagarna att hitta rätt information planerar vi att ha en särskild flik på plattformen med länkar till intressanta jobbmöjligheter och kompetensutvecklingsprogram. Användaren kan ha hur många sessioner som helst och med olika coacher. VI bedömer att ju fler människor ukrainare kan träffa på plattformen, desto fler olika perspektiv kommer de att få.
Deltagarna kommer även att kunna anmäla sig till fysiska möten med sina coacher.

2. Professionella språkkurser
Mot bakgrund av att ukrainare nu har tillgång till SFI/komvux, och att deras svensknivå har ökat bedömer vi att professionella språkkurser kombinerade med yrkesutbildning är vad de behöver och ett nödvändigt nästa steg. Vi kommer därför att erbjuda en kombinerad språk- och yrkeskurs för ekonomer i samarbete med en yrkeshögskola. Denna kurs kommer att innehålla moduler från skolans yrkesutbildning (lönehantering, bokföring) och våra deltagare kommer att kunna ta del av skolans föreläsningar, övningsuppgifter och kurslitteratur. En lärare, anställd av Help in Change, som själv har bakgrund inom ekonomi kommer att guida deltagarna genom yrkeshögskolans material och förklara svåra moment. På detta sätt kommer deltagarna att fortsätta utveckla sitt svenska samtidigt som de fördjupar sig i yrket och får praktiska kunskaper som man behöver för att arbeta som ekonom i Sverige.

3. Kulturella, nätverks- och friskvårdsaktiviteter

För att bygga broar mellan ukrainska flyktingar och det svenska samhället planerar vi att organisera sociala aktiviteter med olika inriktningar på plats i Stockholm. Tillsammans med våra partners och baserat på vår utvärdering av målgruppens behov kommer vi att organisera aktiviteter med fokus på social inkludering och friskvård. Tanken är att genom samarbete med aktörer som har många svenska medlemmar kommer våra deltagare att komma i kontakt med majoritetssamhället och utöka sitt sociala nätverk.

En viktig del av vår metod är att se till att integrera de horisontella principerna (jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering) i alla faser: planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. Vi planerar olika typer av aktiviteter för att olika typer av människor ska kunna delta oaktat funktionsnedsättning, kön eller andra diskrimineringsgrunder. Vi kommer att kontinuerligt följa upp pågående aktiviteter utifrån de horisontella principerna och åtgärda eventuella utmaningar.