23-043-S73 - Fast Care - Work for Ukrainians - Individual

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S73
Projektägare organisationsnummer:
8020064096
Projektägare:
FOLKUNIVERSITETET STIFT KURSVERKSAMHETEN VID STOCK
Namn:
Fast Care - Work for Ukrainians - Individual
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
10239
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
600
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S73

Här kommer en översiktbeskrivning över hela vårt projekt,
"Work for ukrainians - Individual

Sammanfattningsvis är upplägget enligt nedan: A - B - C - D:

A. PROBLEMANALYS
Språket:
I Folkuniversitetets nuvarande projekt (Dnr 2022/00404) har vi varit framgångsrika då vi har nått vårt mål med att >50% skall få ett arbete eller har gått vidare till studier.
I detta projekt behöver ett större omtag tas för en satsning på längre sikt eftersom drygt 70% av målgruppen ej har för avsikt att flytta ifrån nuvarande ort i Sverige och för att det kommer att ta lång tid att bygga upp Ukrainas infrastruktur.
Deltagarna tillgänglighet, täckning och kvalitet har inte anpassats tillräckligt efter de långsiktiga behoven. Många ukrainare som har fått arbete i Sverige har i första hand tagit arbete där de snabbt kan få arbete (besöksnäring etc)

Med långsiktiga behov menar vi deltagarens utbildningsbakgrund och kompetens. Detta gäller även den engelska språknivån som många gånger räcker för att få arbete i storstäderna, men som också kan vara viktig för att individen skall kunna kompetens-utveckla sig. Dessutom kräver vissa branscher/företag att du har mycket goda kunskaper i engelska. Engelskan kan t ex vara koncernspråket i organisationen.

Sysselsättningen:
En ökad segmentering av målgruppen behövs då de har olika behov beroende på utbildningsbakgrund och situation. Bl a en särskild anpassning för högutbildade (motsvarande Arbetsförmedlingens satsning Korta vägen) och för ensamstående kvinnor med barn under 5 år, som har svårt att arbeta kväll och natt p g a behovet av barnpassning.

B. PROBLEM SOM SKA LÖSAS (målgrupp o intressenters behov)
Deltagarna:
• Att stärka deras språkkunskaper i svenska och/eller engelska
• Att stärka deltagarnas yrkessvenska respektive yrkesengelska och därmed skapa förutsättningar för att de ska kunna gå vidare med sin kompetensutveckling
• Att ta fram dokument som kan verifiera deltagarnas kompetens ifrån tidigare utbildning och yrken och eller validera deras kompetens
• Att matcha deltagarna mot matchande yrke och/eller via nödvändiga studier
• Att minska utanförskapet

Intressenterna:
Arbetsgivarna:
Att matcha arbetsgivarens krav på medarbetare, vilket innefattar såväl språknivå som kompetens för att utföra önskade arbetsuppgifter
Att bistå arbetsgivarna med anställningsförfarandet

Arbetsförmedlingen
Att verka för att flera deltagare skriver in sig hos Arbetsförmedlingen och därmed "minska tröskeln" för eventuellt anställningsstöd till arbetsgivaren.

Migrationsverket
Att minska kostnaderna av det ekonomiska stödet till målgruppen

Sjukvården / Socialtjänsten
Att minska på trycket för dessa enheter i och med att målgruppen får ökade möjligheter till egen försörjning

C. MÅL FÖR ATT ÅTGÄRDA PROBLEMEN
Kvantitativa mål:
Att projektet når totalt 600 deltagare i Jönköpings län, Östergötland, Södermanland, Stockholm och på Gotland
Att minst 50% av deltagarna går mot varaktig sysselsättning*
Att samtliga deltagare genomför en grundlig analys och erbjuds de båda inriktningarna, Nationsspåret** och Individspåret***
Att 100% av deltagarna och personalen utbildas enligt planen för de horisontella principerna
Att samtliga intressenter erbjuds utbildning i de horisontella principerna
Att ta fram korta yrkesutbildningar med yrkessvenska och yrkesengelska (vård, ekonomi, service etc)
Att samarbeten sker med företag och organisationer, regionalt och lokalt i projektets geografiska område

Kvalitativa mål:
Att minst 80% av deltagarna upplever att de har gjort stegförflyttning mot egen försörjning
Att minst 90% av deltagarna upplever social delaktighet och minskat utanförskap efter projektets genomförande
Att minst 90% av deltagarna upplever minskad diskriminering i samhället

*) Varaktig sysselsättning
Idag finns ingen siffra kring vad som är en varaktig sysselsättning, men i vårt projekt anser vi att en varaktighet är minst 6 månader och 50% tjänstgöringsgrad.

D. METODER FÖR ATT NÅ MÅLEN
fokuserar på två områden, med sju (7) delar. BIP och MI är två metoder som vi bl a använder. Fördjupade beskrivningar är bilagd vår ansökan.

Språkutveckling:
Att efter språktest matcha deltagaren mot nästa nivåsteg i yrkessvenska och/eller yrkesengelska (vård, ekonomi, service etc)
Att genomföra en kedja av parallella insatser som språkträning mot ett specifikt yrke, språkcaféer med bl a intervjuträning och själva förståelsen i intervjun

Sysselsättning:
Att samtliga deltagare erbjuds minst två inriktningar på handledningen, Nationsspåret** respektive Individspåret***
Att genomföra en kedja av insatser mot arbete och utbildning: Individuell handledning – kartläggning – yrkeskompetens - utveckling (vård, ekonomi, service etc) – betygsbedömning - hälsofrämjande insatser – praktik – matchning o generella kompetenser (horisontella principer)

**) Nationsspåret
Det senaste årets projekt har i huvudsak haft denna inriktning. D v s där anställningsbehovet är störst och där tröskeln är minst utifrån språknivå och kompetens. Det avser i huvudsak besöks-näringen (hotell och restaurang), men även inom service med inriktning på bl a lokalvård, transport.

I ansökan fortsätter vi med att handleda våra deltagare mot dessa branscher men vi kommer att ha mera fokus på yrken där det finns stora behov på den svenska arbetsmarknaden.
T ex inom vård, omsorg, skola och verkstadsindustrin som kräver enklare monteringsarbeten.

***) Individspåret
En djupare analys av deltagarens utbildnings- och yrkesnivå samt i samråd med deltagaren ta ett beslut kring lämplig kompetenssatsning, för att deltagaren och nationen bättre skall kunna tillvarata det som deltagaren kan och vill sysselsätta sig med inom 1-2 år.