23-043-S70 - Fast Care At Work

Diarienummer:
23-043-S70
Namn:
Fast Care At Work
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5592982663
Projektägare:
At Work Nordic AB
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
21431
Stödmottagare ort:
MALMÖ
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
40
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Det är ett problem att de som tillhör massflyktsdirektivet och söker skydd i Sverige och får lov att arbeta i Sverige inte får ta del av de arbetsmarknadsinsatser som erbjuds de som är nya i landet. De får på så vis inte samma möjligheter som andra som söker skydd i Sverige som får ta del av omfattande stödinsatser. Ukrainare som flytt till Sverige har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden och alltför många står fortfarande utan arbete.

Projektet har som avsikt att på kort tid matcha målgruppen med arbetsgivare så att de kan få ett första arbete och komma in på den svenska arbetsmarknaden. På så vis ska projektet vara med och bidra till att genom anställningar motverka långtidsarbetslöshet och samtidigt skapa ett större nätverk som främjar social inkludering och på så vis motverka utanförskap i arbetslivet. Projektet har även som avsikt att genom insatserna minska på glappet mellan de som är folkbokförda och de som tillhör massflyktsdirektivet vad gäller möjlighet till stöd och att söka arbete på mer jämlika villkor.

Projektägaren är At Work Nordic AB ( AT Work). I dagsläget driver AT Work upphandlade insatser från arbetsförmedlingen, Kundval Rusta och Matcha (KRoM) och Rusta och matcha 2 (RoM2).

At Work startades för 2 år sedan av Teuta Cuni och Madeleine Timmerby. Vi har tidigare i över tio år arbetat med arbetsmarknadsfrågor i den idéburna organisationen Boost by FC Rosengård. I den verksamheten hade vi förmånen att få skapa och driva, tillsammans med våra kollegor, några av Sveriges största ESF Projekt.

Då projektperioden är relativt kort, 6 månader, kommer projektägarens kompetens att på kort tid förbereda och matcha arbetslösa som står långt ifrån ett arbete, att utgöra en viktigt komponent för att nå projektets mål.

Projektmål
• Totalt 40 arbetslösa kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv ska delta i projektet. Varav 30 är kvinnor och 10 är män

• 50% av deltagarna i projektet erhåller en praktikplats i något av följande syften: orienterande, referens, språkutvecklande eller mot anställning

• 50% av deltagarna erhåller en anställning med lön

Projektets mål svarar mot målen som projekt i denna utlysning förväntas bidra till.
• Utlysningsmålet att fler arbetslösa kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv får ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete alternativt förflyttar sig närmare arbetsmarknaden genom att få förbättrade förutsättningar att söka arbete. Projektet svarar upp mot detta förväntade resultat genom de förberedande insatser projektet erbjuder.
• Utlysningsmålet att upplevelsen av social delaktighet ökar hos målgruppen. Projektet svarar upp mot detta förväntade mål genom att deltagaren deltar och är aktiv i projektet och för möta andra i ett meningsfullt sammanhang.
• Utlysningsmålet att deltagare i projekten gjort stegförflyttning mot egen försörjning. Projektet svarar mot detta förväntade mål genom att erbjuda matchningar för både praktikplatser och anställningar.

Helt i linje med utlysningens förväntade effekt om varaktig sysselsättning. Bidrar detta projekt till det. Målgruppen får genom deltagande i projektet ökade förutsättningar att vara en del av det svenska samhället och kunna bidra till detsamma.

Projektägaren har lokaler och verktyg som är anpassade för att möta målgruppen i de aktiviteter vi avser att utföra. Lokalerna ligger vid Mobilias köpcentrum som är en central plats i Malmö som alla känner till och som är enkel att ta sig till med buss och har gratis parkering för bilar. Projektägarna kommer att vara operativa i projektet och har flera erfarenheter av att starta nya projekt från grunden. Då projektet är relativt litet och endast en ytterligare person ska anställas (som är förberedd) har projektägaren för avsikt att ha en kort inledande fas och räknar med att ha deltagare i projektet 9 oktober.

Projektprocessen har två faser. Förberedande- och rekryteringsfasen.
I det förberedande arbetet erbjuds olika insatser i syfte att förbereda deltagare att träffa arbetsgivare och att börja på praktik eller arbete. Insatser i det förberedande arbetet är, CV genomgång eller skapa ett helt nytt CV. Hur söker man jobb i Sverige, rutiner-kost-sömn-rådgivning, träning och motion, Linkedin och andra medier, dolda jobb, hisspitchen, intervjuträning. Samhällsorientering digitalt.

När de har goda förutsättningar och är förberedda påbörjas rekryteringsfasen. Då är det fokus på matchning och kontakter med arbetsgivare som vill anställa initieras. I den här fasen erbjuds deltagarna att delta i nätverksmingel, rekryteringar och intervjuer och praktik. Genom att för varje deltagare skapar en individuell plan och ett individuellt mål kan viktiga steg tas mot en anställning.

At Work, projektägaren, har valt ut några av de samarbetsparter i näringslivet som vi byggt goda relationer med. De har visat på särskilt intresse och engagemang för att hjälpa målgruppen att få arbete. Utöver detta finns det ett brett nätverk på runt hundra kontakter i flertalet branscher som upparbetats av projektägarna genom åren.

För att säkerställa att projektet kommer att nå antal deltagare kommer vi att samarbeta med olika aktörer.

Projektägaren har för avsikt att anställa Vilija Zidovainyte som i dagsläget är anställd i ett ESF-finansierat Care-projekt. Hon kommer att föra med sig ovärderliga kontakter som kommer att vara en viktigt bidragande orsak till säkerställandet av deltagare i projektet.

Emir Mujezinovic har arbetat i ett ESF finansierat Care projekt, Care Spark med projektägare Teater Aros. Emir har skapat mycket god kännedom om var man når målgruppen och kommer att rekrytera deltagare till projektet.

Swedes for Ukraine är en plattform som gör det enkelt för svenskar som har rum eller hus att komma i direktkontakt med flyktingfamiljer. Organisationen kommer att sprida information om projektet i sitt nätverk. På så vis får projektet deltagare.

Personalgruppen som är tänkt att vara projektmedarbetare i projektet har mångårig erfarenhet av att stötta utsatta målgrupper in på arbetsmarknaden i olika initiativ, huvudsakligen genom ESF-projekt. Det krävs kunskap och kompetens kring målgruppens situation och mående och vad som kan utgöra ett stöd. Sådan kompetens finns tillgänglig och på plats hos projektägaren.