23-043-S68 - Fast Care-Ukrainakompetens

Diarienummer:
23-043-S68
Namn:
Fast Care-Ukrainakompetens
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5590240742
Projektägare:
Invandrarindex Sverige AB
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
330
Insats av strategisk betydelse:
Nej

KORTFATTAD BAKGRUND:

Det övergripande målet är att alla deltagare skall komma närmare den svenska arbetsmarknaden och hitta en social gemenskap i samhället.

Våra mer specifika mål är att 330 deltagare skall vara med i projektet, 100 personer ska gå Hälsoskola, 28 sociala aktiviteter samt att 50 personer skall få arbete eller praktik.

För att genomföra projektet söker vi 8 000 462 kr dvs 24 244 kr per deltagare, vilket är kostnadseffektivt, eftersom vi träffar deltagarna fysiskt i mycket stor utsträckning i ett geografiskt stort län.

Att förvalta och ta vara på det vi har gjort och kan. I Fast-Care Ukrianakompetens ska vi att ta vara på och fortsätta med det bästa från tre tidigare framgångsrika Care projekt i länet. I Fast-Care Ukrainakompetens ingår alla 7 kommuner, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, Karolinska Institutet och Baptistkyrkan i Sundsvall.

Gemensamt har vi kontakt med de flesta ukrainarna i Västernorrlands län. Vi har en erfarenhet som vi kan bygga vidare på. Gemensamt har vi mängder av tillitsfulla, trygga upparbetade kontakter med ukrainarna. De allra flesta av våra 280 ukrainarna vill gärna att projektet fortsätter, det vore katastrofalt för många individer eftersom kommunerna inte har resurser för att fortsätta stödja ukrainarna framöver. Dessutom har inte arbetsförmedlingen möjlighet att hjälpa ukrainarna till arbete eller praktik.

PROJEKTMÅL, METOD & TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Vi siktar på att lösa våra huvudproblem:

* Arbetslöshet

* Stress och Oro

* Social isolering

Vi ska arbeta med dessa problem utifrån 3 olika moduler:

1. Kompetensbanken/matchning

2. Hälsoskolan 1 & 2

3. Sociala aktiviteter

KOMPENTENSBANKEN/MATCHNING

Genom våra tre Care projekt har vi kunnat hjälpa deltagare komma närmare arbetsmarknaden och uppnå en anställning. I två av projekten har imponerande 70% av deltagarna lyckats säkra en plats på arbetsmarknaden, medan det tredje projektet resulterade i en 33% anställningsgrad. Vi är stolta över att ha gjort en verklig skillnad i deltagarnas karriärer och ser fram emot att fortsätta hjälpa fler att nå sina professionella drömmar och mål.

Våra värdefulla och lyhörda coachar och medarbetare, varav de flesta födda i Ukraina, upptäckte även vikten av att vara en länk mellan arbetsgivare och arbetsförmedlingen när det gällde praktisk hantering. Arbetsgivarna saknar tid och ork att klara det extraarbete som det trots allt innebär att anställa ukrainarna. Dessutom blev tolkarnas förmåga ovärderliga vid anställningsintervjuer och introduktionsfasen. Vi vet att dessa välbehövda och medmänskliga insatser har minskat oro och stress för både deltagarna och arbetsgivarna vilket har möjliggjort flera platser på arbetsmarknaden för våra ukrainska vänner. Idag vet vi att vissa arbetsgivarna önskar ytterligare yrkesspråkträning. Detta ingår i coacharna/tolkarnas uppdrag.

HÄLSOSKOLAN 1 och 2

Hälsoskolan har varit en uppskattad del av projektet genom att minska stress och oro. En mycket viktig del har varit att ukrainarna har kunnat prata med psykologer från Ukraina under handledning av professor Solvig Ekblad vid 5 tillfällen per omgång.
Majoriteten av flyktingarna bär på svåra traumatiska minnen och postmigrationsstress. Eftersom evidens visar att hälsa har betydelse för möjligheten att skaffa och sköta ett arbete, såväl den fysiska som psykiska, erbjuds samtliga medverkande i projektet att delta i en traumabaserad Hälsoskola, en cirkelverksamhet som ger en introduktion i svensk hälso- och sjukvård. Dessutom omfattar kursen, förutom information om det svenska samhället, bland annat:

• Information om jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering - kvinnors rättigheter och skyldigheter liksom allmänt om mänskliga rättigheter.

• Fakta om psykologiska trauman från kriget, stress efter ankomst och återhämtning samt psykisk hälsa och ohälsa för både kvinnor, män och barn. Risk för intergenerationseffekt (föräldern för över psykisk ohälsa till barnet).

• Hälsofrämjande insatser inkluderande information om hälso- och sjukvård inklusive tandvård, kost, motion, anställningsbarhet och friskvård för att förebygga olika folkhälsosjukdomar inklusive psykisk ohälsa.

Hälsoskolan, som är evidensbaserad har tidigare erhållit medel från Socialfonden, ska betraktas som en aktivitet (socialt och emotionellt stöd och färdighetsträning) med sikte på att föra deltagarna närmare arbetsmarknaden.

I arbetsgruppen finns omfattande kunskap och erfarenheter relaterade till projektets ingående moment. Här avses främst erfarenhet av att arbeta med flyktingar, coacher med ansvar för matchningsprocessen, projektledning, tolkar samt genomförande av Hälsoskola.

SOCIALA NÄTVERKET

Att deltagarna från Care Hyllie Park Sundsvall har redovisat upp till 22 nya kontakter med svensktalande individer via Baptistkyrkan Sundsvall samt föreningar och volontärer är något vi har identifierat som en av dom viktigaste succéfaktor i projektet. Genom skogsutflykter, matlagningstillfällen, föreningsbesök, språkvänner och företagsbesök har vi introducerat målgruppen löpande till nya människor. Dessa möten har gett förutsättningar för nya bestående relationer. Dessa relationer ger trygghet och sammanhang vilket i sin tur underlättar inlärning och arbetstillfällen.

PROJEKTORGANISATIONENS KAPACITET OCH KOMPETENS

Coach/Tolkarnas huvudsakliga arbete är att:

- Kartläggningarna/CV

- Bygga relationer till arbetsplatser

- Erbjuda enskild vägledning och grupphandledning i arbetsmarknadskunskap samt
stöd inför anställningsintervjuer

- Matcha deltagare med externa arbetsgivare och utbildningsinstanser

- Yrkesspråkfördjupning vid behov

- Arbeta med jämställdhetsintegrering och verka för att inga deltagare diskrimineras i
projektet, eller i mötet med arbetsmarknaden.


Volontärernas huvudsakliga uppgift är att:

-Skapa sociala relationer till deltagarna som bidrar till trygghet, gemenskap och vänskap

- Bidra med kontakter in i det svenska arbetslivet

- Ordna språkcaféer och bli språkvänner

- Erbjuda deltagarna möjlighet att delta i andra sociala aktiviteter


För att kunna genomföra projektet behöver vi anställa 21 personer varav drygt hälften födda i Ukraina.

Utöver de anställda kommer en styrgrupp, med Jasenka Omanovic som ordförande, bestående av huvudsaklingen deltagande aktörer.

Vi är stolta över vår förankring av projektet med alla inblandade i Fast-Care Ukrainakompetens. Men vi vill också betona att vi strävar efter att ge människor hopp - en kraftfull känsla av optimism och förväntan som kan motivera och trösta dem i tider av utmaningar. Hopp är inte bara grundläggande för mänskligt välbefinnande, det är också en kraftfull kraft för tillväxt. Tillsammans med vår erfarenhet och vetenskapligt bevisade metoder, är vi fast beslutna att göra Fast-Care Ukrainakompetens en framgång och ge dem hopp om en bättre framtid. Vi är medvetna om att inte projektet inte bli av så bli det inget. Hjälp oss att hjälpa dem.