23-043-S66 - C.U.D2

Diarienummer:
23-043-S66
Namn:
C.U.D2
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8024624150
Projektägare:
FUNKIBATOR ÖST IDEELL FÖRENING
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
50
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet arbetar för att nå de förväntade resultaten i utlysningen, genom att rikta anpassade insatser till vår målgrupp. Målgruppen är kvinnor och män från Ukraina som är över 18 år och har en funktionsnedsättning eller sjukdom. En sekundär målgrupp utgörs av närstående till personer med funktionsnedsättning. Målgruppen befinner sig i Sverige inom ramen för massflyktsdirektivet. Dessa individer är i behov av extra stödåtgärder för att framgångsrikt integrera sig på den svenska arbetsmarknaden. Genom C.U.D2 (Care for Ukrainians with disabilities 2) underlättas deras etablering och integrationsprocess.

Huvudman är Funkibator, en nationell förening som verkar inom området funktionsvariation och ett inkluderande samhälle. Vi har byggt upp ett nätverk som för närvarande omfattar omkring 150 individer i Sverige, vilka har flytt från i Ukraina och har en funktionsnedsättning eller sjukdom. Vi har regelbundet kontakt med dessa personer.

Vi knöt tidigt, redan i mars 2022, kontakter med flera personer ur målgruppen som befann sig på flykt och var på väg till (eller redan hade kommit till) Sverige. De sökte själva aktivt kontakter i Sverige för samverkan. Till skillnad från tidigare års flyktingströmmar kunde vi se att fler personer med funktionsnedsättning kom till Sverige i samband med invasionen av Ukraina, jämfört med tidigare flyktingkriser. Sedan dess har vi på eget initiativ arbetat för att etablera nya nätverk och knyta band med relevanta organisationer inom civilsamhället, men även med företag och individer som besitter specialiserad kompetens och önskar bidra.

Under 2023 har Funkibator drivit projektet Care for Ukrainians with disabilities (C.U.D.) inom Care2 (ESF). Projektet har tillhandahållit aktiviteter för målgruppen på individnivå och i grupp, i syfte att öka kunskaperna om den svenska arbetsmarknaden och göra stegförflyttningar mot arbete och egenförsörjning. Det är vår bedömning att många av de vi träffat och arbetat med var yrkesverksamma i sitt hemland före kriget, och att det finns en stor möjlighet och vilja att arbeta i Sverige. Genom vårt arbete i C.U.D. har vi dels fördjupat vår kontakt med målgruppen, identifierat ytterligare problem och hinder (som inte var kända för oss innan projektet) och utvecklat vår samverkan med andra organisationer som arbetar med liknande målgrupp/frågor. Projekttiden i C.U.D. har varit relativt kort och det finns ett stort fortsatt behov av arbete tillsammans med, och för, målgruppen.

Projektet C.U.D2 tar avstamp i de erfarenheter, nätverk, samarbeten och kontakter med målgruppen som byggts upp de senaste åren. Personer från Ukraina som har en funktionsnedsättning har stora utmaningar i att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden av flera skäl. Några huvudsakliga områden vi identifierat genom vårt arbete är:
A. De saknar kontaktnät i Sverige och yrkeserfarenhet på svenska arbetsmarknaden.
B. De saknar kunskap om arbetsmarknaden i Sverige, samt myndigheter och regelverk.
C. De har en funktionsnedsättning som på olika sätt begränsar dem i vilka arbeten de kan utföra. Det innebär även i flera fall att de hamnar i isolering och passivitet, har svårt att transportera sig och svårt att delta i samhället. Alternativt är de i en situation där de vårdar en anhörig eller ett barn med funktionsnedsättning. Det finns önskemål om enklare jobb, anpassade jobb eller möjlighet att driva en mindre egen verksamhet.
D. De har svaga kunskaper i svenska språket. En stor del av målgruppen har dock fått tillträde till SFI och många är motiverade att lära sig svenska.
De problem projektet riktar in sig på att lösa är primärt Brist på kontaktnät (A), Brist på kunskap om arbetsmarknaden (B), Ofrivillig isolering och passivitet (C). Sekundärt Bristande Språkkunskaper (D).

Utöver detta tillkommer utmaningar så som begränsningar inom massflyktsdirektivet eller vilka samhällstjänster målgruppen kan ta del av (särskilda stöd hos Arbetsförmedlingen för personer med funktionsnedsättning, BankID, byte av bostadsort, svårigheter att timarbeta och riskera sin dagersättning från Migrationsverket).

Målgruppen kan av flera skäl ha svårigheter att ta del av andra insatser (andra projekt), därför behövs vårt specifika arbetssätt som är uppsökande, nationellt och digitalt, för att kunna stödja även de som har svårigheter att transportera sig till fysiska aktiviteter. På så sätt fyller vårt projekt en viktig funktion i att motverka att målgruppen diskrimineras. Utöver det har personer med funktionsnedsättning fler utmaningar i att etablera sig på arbetsmarknaden, jämfört med de som inte har någon nedsättning. Det är även därför av yttersta vikt att särskilda anpassade insatser, som bygger på kompetens och erfarenhet, riktas till denna målgrupp.


Projektet insatser och aktiviteter är:

1. Individuell coaching och stöd.
Direkt coaching rådgivning till projektets deltagare i frågor som rör arbete och arbetsmarknad. Deltagare kan själva kontakta projektet och ställa sina frågor eller berätta vad de behöver hjälp eller information om. Projektet kommer även arbeta uppsökande och erbjuda stöd och våra tjänster genom utskick och informationsspridning i befintliga upparbetade informationskanaler. Insatsen är likvärdigt utformad för så väl kvinnor som män, och bedömningen utifrån tidigare erfarenhet är att den är efterfrågad av båda grupperna. Genom vår erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning, har vi god kunskap om hur vi kan tillgängliggöra information och tillgänglighetsanpassa kommunikationsmetoder.
Mål: Att öka deltagares kunskap om arbetsmarknaden samt ge dem konkreta verktyg att göra stegförflyttningar mot arbete. I kontakter med målgruppen ges även olika former av psykosocialt stöd och uppmuntran. För personer med rörelsenedsättning är transporter och förflyttning en extra stor utmaning, och tillgången till stöd inom detta område (så som färdtjänst) är i vissa fall obefintligt. Projektet kommer inventera alternativa transportlösningar.

2. Ukrainska redaktionen.
Tillsammans med projektets deltagare bildar vi en mediaredaktion. Det är målgruppen själva som står för majoriteten av skapandet och innehållet, och det är deras röster som ska höras. Redaktionen producerar material som kan användas till en egen tidning, blogg, inlägg i sociala medier, insändare till andra tidningar samt material till filmer.
Mål: Ett färdigt material med syfte är påverka och informera, som har skapas tillsammans med deltagarna/målgruppen. Produktionen av mediainnehållet är ett mål i sig, då det erbjuder arbetsuppgifter och möjlighet för deltagarna att engagera sig i ett gemensamt projekt med ett gemensamt mål. På så sätt kan deltagarna skaffa sig ny kunskap, öva på svenska, få nya kontakter och få en meningsfull vardag. För de som exempelvis har en bakgrund från Ukraina inom journalistik eller media, innebär det en chans att utöva sina yrkeskunskaper i Sverige. Genom satsningen kan kompetens och resurser hos målgruppen tas tillvara. Det ger oss även en möjlighet att kartlägga vissa deltagares kompetensnivå, och kan ge dem referenser inför jobbsökande. Att sprida materialet till omvärlden är sitt eget syfte, och ett led i vårt påverkansarbete och synliggörande av målgruppen.

3. Civilsamhällesmatchning.
Vi sammankopplar deltagare med civilsamhället (föreningar, studieförbund, kyrklig verksamhet och andra organisationer) i deras närhet (lokalt) eller med organisationer och grupper online. Här bistår vi med individanpassade och lokala tips kring organisationer och grupper.
Mål: Genom att engagera sig i föreningslivet främjas deltagarens sociala inkludering och denna aktivitet motverka utanförskap (eller främjar ett "innanförskap"). Genom föreningslivet kan alternativa vägar till arbete byggas upp, exempelvis genom möjligheter att träffa andra och utöka sitt kontaktnät, genom att träna på svenska och engagera sig i det svenska samhället. Hälsovinsterna med att komma hemifrån och minska sin passivisering, ska heller inte underskattas. Som ny i Sverige spelar civilsamhället en stor och viktig roll i ens integrering. När man kommer från ett annat land och en annan kultur, är det inte säkert att man direkt kan förstå sig på det svenska föreningslivet och vilken viktig funktion den fyller i samhället.

Genom Funkibator och C.U.D2 skapas ett nytt rum för målgruppen. Tack vare vår arbetsmetodik som identifierar risker och hinder för målgruppen, och vänder dessa till kunskap, kan resan till arbetsmarknaden avsevärt kortas för målgruppen. Metodiken ska utvecklas så att den kan stå som modell för andra organisationer inom det ideella föreningslivet. Vi kommer aktivt och regelbundet sprida den kunskap om målgruppen som redan finns, och som uppstår i projektet, till våra samarbetsparter och projektets intressenter.

Hela vår inriktning mot en specifik målgrupp (ukrainare med funktionsnedsättning) och ett kvalitativt arbetssätt är att åstadkomma en långvarig effekt. Genom projektet motverkar vi olika former av diskriminering, genom att förse målgruppen med kunskap om sina rättigheter och möjligheter.

Deltagarna beräknas till 50 personer (25 kvinnor och 25 män). Vår målsättning är att 80 procent av dessa kommer ha stärkt sin ställning på arbetsmarknaden, fått bättre kunskaper och förutsättningar att söka arbete, anpassat arbete eller utbildning och tagit konkreta steg framåt mot arbetsmarknaden.