23-043-S56 - Fast Care of folkbildningen

Diarienummer:
23-043-S56
Namn:
Fast Care of folkbildningen
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8020158690
Projektägare:
FOLKBILDNINGSRÅDET
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
1500
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Sverige har sedan Rysslands invasion av Ukraina tagit emot flyktingar från Ukraina i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv. Dessa har beviljats arbetstillstånd men många har, trots att det finns vissa goda förutsättningar för en lyckad integration, haft svårt att komma in på arbetsmarknaden eller in i samhället. Många upplever sig själva som isolerade och utan riktning. Detta har även haft som konsekvens att en del har återvänt till Ukraina med de risker som det medför. Även det svenska samhället drabbas av att flyktingar inte får ett fäste – de senaste åren har de olika samhällsmässiga konsekvenserna av en bristande integration uppmärksammats i flera olika sammanhang.

Det finns flera orsaker till detta problem, både i form av strukturella utmaningar vilket detta projekt inte kan påverka, och individuella förutsättningar. Detta projekt inriktar sig på att stärka deltagarnas individuella förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och ta del av samhället.

Huvudsakliga orsaker som påverkar flyktingarnas möjlighet att ta sig in i samhället är:

1.De nyanländas svagheter i svenska språket kombinerat med höga krav på kunskaper i svenska på arbetsmarknaden.

2. Okunskap bland nyanlända om den svenska arbetsmarknadens kulturella kontext. Svensk arbetsplatskultur är avgörande för en lyckad integrering.

3. Avsaknad av relevanta nätverk, vilket begränsar nyanländas möjligheter till arbete. Personliga nätverk ger ofta tillgång till information om lediga jobb och arbetsmöjligheter som kanske inte är allmänt tillgängliga.

4. Skillnader i utbildningssystem och yrkesnormer mellan olika kan göra det svårt för arbetsgivare att bedöma om den utländska kompetensen är relevant och tillräcklig för att utföra arbetet. Diskriminering från arbetsgivare är också en försvårande faktor.

Utifrån denna problematik ämnar vi med detta projekt stärka ukrainska flyktningars ställning på arbetsmarknaden och bidra till att ge dem en tydligare förankring i samhället. Det övergripande målet med projektet är att 1 500 kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv får ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete alternativt förflyttar sig närmare arbetsmarknaden genom att få förutsättningar att söka arbete och bli socialt delaktig.

Detta övergripande mål är uppdelat i fyra delmål:

1.Att tydliggöra kompetenser och erfarenheter, men även eventuella hinder för att kvinnor och män som omfattas av EU: s massflyktsdirektiv ska kunna stärka sin ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete eller utbildning alternativt förflyttar sig närmare arbetsmarknaden.

2.Att kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv deltagit i individuellt anpassade arbetsmarknadsinriktade aktiviteter för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete.

3.Att kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv deltagit i individuellt anpassade språkutvecklande aktiviteter för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete alternativt förflyttar sig närmare arbetsmarknaden.

4.Att kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv deltagit i individuellt anpassade sociala insatser för att stärka sin sociala delaktighet.

Projektmålen uppnås genom ett antal olika aktiviteter kopplade till varje delmål. Dessa kan variera utifrån olika gruppers behov, kunskaper och önskemål. En nyckeldel i folkbildningens arbete med dessa frågor är just individanpassningen. Aktiviteterna anordnas och genomförs av deltagande studieförbund och folkhögskolor.

Nedan följer de fyra huvudaktiviteterna kopplade till varje delmål:

Kartläggning (Delmål 1)
Kartläggningen ska resultera i en individuell aktivitetsplan som beskriver vilka aktiviteter inom ramen för projektet som är aktuella för att deltagaren ska nå sitt mål.

Arbetsmarknadsinsatser (Delmål 2)
Arbetsmarknadsinsatser ska stärka individens ställning på och kontakt med arbetsmarknaden. Aktiviteter inom området arbetsmarknadsinsatser planeras utifrån deltagarens behov.

Språkutveckling (Delmål 3)
Språkutvecklande aktiviteter ska hjälpa individen att utveckla sina språkliga färdigheter och genom det stärka kontakten med både arbetsmarknad och samhälle. Delaktiviteter inom området språkundervisning planeras utifrån deltagarens behov.

Social inkludering (Delmål 4)
Ger individen en möjlighet att komma in i samhället och bättre förstå den svenska kulturella kontexten. Därutöver kan åtgärderna hjälpa till att motverka psykisk ohälsa och isolering genom att engagera individen och skapa social delaktighet. Delaktiviteter inom området social inkludering planeras utifrån deltagarens behov