23-043-S52 - Frälsningsarméns stöd och integration

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S52
Projektägare organisationsnummer:
8020061688
Projektägare:
FRÄLSNINGSARMÉN
Namn:
Frälsningsarméns stöd och integration
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
10242
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
200
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S52

Projektet Frälsningsarméns stöd och integration riktar sig till arbetslösa kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktdirektiv från Stockholm, Skövde och Karlstad.

Projektet byggs på målgruppens behov och erfarenheter från projektet Care:EU-center jobbintegration finansierad av Care – insatser för kvinnor och män från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet: 2022/00317.

Projektet vill motverka risken för passivitet och social exkludering genom att stärka målgruppens förmåga att vara social delaktiga och skapa förutsättningar för egenförsörjning.

Projektets mål är att erbjuda stödinsatser till 200 personer ur målgruppen för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden och förflytta sig närmare arbetsmarknaden. Deltagarna i projektet kommer ta del av rustande och matchande insatser, språkstöd och undervisning samt motiverande samtal och coaching.

Erfarenheter från arbetet med målgruppen har visat att en del personer väljer att flytta till andra länder inom EU och att många reser mellan Sverige, Polen och Ukraina. Målgruppens utsatthet leder till stora risker för exploatering och människohandel eller att man hamnar i även sämre situationer. Därför kommer projektet arbeta fram en metod för stöd till återvändande och flyttar till andra länder genom Frälsningsarméns internationella verksamhet och specifikt Frälsningsarméns verksamheter i Polen, Tyskland och Ukraina.

Övriga aktiviteter i projektet utformas med utgångspunkt i individens behov, förmåga och situation samt i linje med de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling.

Projektet kommer arbeta aktivt med samverkan med aktörer som kan komplettera projektets insatser såsom: stöd efter anställning, hälsofrämjande aktiviteter och länkning till vård.