23-043-S48 - Fast Care HelloLilly

Diarienummer:
23-043-S48
Namn:
Fast Care HelloLilly
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5592683840
Projektägare:
HelloLilly AB
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
11550
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
400
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari förra året, har över 40.000 personer i åldrarna 18-64 år flytt till Sverige. Det är personer med olika kompetens- och utbildningsbakgrund. Den information som de ukrainska flyktingarna fått från Migrationsverket är att de i första hand förväntas försörja sig själva. Något som många av dessa personer gemensamt uttryckt är att det är svårt att komma till ett nytt land och utan desto mer information kunna söka självförsörjning. En konsekvens av problemet är att ukrainska flyktingars arbetslöshet och sociala utanförskap medför ökade risker att berörda individer hamnar i en negativ utvecklingskedja som är svår att bryta. Bristande möjligheter till delaktighet och inflytande riskerar att skapa en känsla av frustration och hopplöshet, vilket i sin tur ökar risken för negativ utveckling på sikt.

Att som företag kunna bidra och hjälpa personer som flytt från kriget i Ukraina, var något som HelloLilly dagarna efter invasionen i februari förra året valde att prioritera. Som ett första steg startade vi en insamling via UNICEF och samlade in pengar till detta ändamål. Därefter har tankarna på hur vi ytterligare kan hjälpa till grott och när vi noterade utlysningen Care 2 såg vi en stor möjlighet att hjälpa till och bidra med insatser för att hantera och lösa problemet. I vårt Care 2-projekt utgick vi från samma övergripande projektidé som i detta Fast Care-projekt, och i Care 2-projektet har vi nått och överträffat samtliga av projektets tre primära mål.

Problemet som projektet vill lösa är att många av de ukrainska flyktingarna som just nu befinner sig i Sverige fortsatt är arbetslösa och arbetssökande. Projektidén bygger på en tydlig och relevant problemanalys, som lett fram till ett tydligt definierat problem. Inom ramen för problemanalysen har vi undersökt orsakerna till problemet och däri även identifierat utmaningar på såväl individnivå som organisations- och strukturnivå, där vår lösningar och insatser riktas mot individnivå, där individer ur målgruppen själva aktivt delta i aktiviteter.

I samband med vår problemanalys har vi tagit de horisontella principerna i beaktande och analyserat problemet utifrån perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

En av HelloLillys hörnstenar är att förbättra arbetsmarknaden genom att se till alla människors behov och förutsättningar. Vi är vana vid att individanpassa våra insatser och stöd så att personer med mer behov får mer anpassat stöd. Vi arbetar med målsättningar att öka jämlikhet i levnadsvillkor och skapa delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

I projektet kommer vi stötta målgruppen företrädesvis fysiskt på plats i våra lokaler runtom i landet, men för att säkerställa erforderligt stöd och bästa möjliga tillgänglighet för varje individ utifrån dennes förutsättningar, tillhandahåller vi hela eller delar av våra tjänster även digitalt. Av ovan nämnda ca 40.000 personer befinner sig 15.500 i Stockholm, 5.700 i Västra Götalands län, 5.500 i Skåne och 1.100 i Västmanland. Inom ramen för projektet genomför vi fysiska möten på våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås.

Med utgångspunkt i hur vi på bästa sätt löser det problem vi identifierat i vår problemanalys och däri bidrar till utlysningens förväntade resultat, har vi upprättat följande tre primära mål med projektet:

1) säkra deltagande till 200 kvinnor och 200 män från målgruppen
2) säkerställa en mätbar stegförflyttning och ett socialt deltagande hos samtliga av dessa 400 personer, och
3) att 150 av deltagarna ska påbörja arbete eller studier under projektets gång.

För att lösa de problem vi identifierat och uppnå de uppsatta målen kommer projektet att utgå från samma metoder vi använt under Care 2-projektet, med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i fokus, där projektet varit framgångsrikt och samtliga uppsatta målsättningar har nåtts och överträffats.

Våra metoder bygger på många års beprövade erfarenheter från arbete med målgruppen arbetssökande personer, och vi tillämpar metoder med grund i forskning och vetenskap. Insatserna i projektet består främst av individuella samtal så som kompetenskartläggning, karriärvägledning, studie- och yrkesvägledning, motiverande samtal med mera, och i gruppaktiviteter så som workshops, seminarier och föreläsningar. Vi kommer även att stötta deltagarna med validering av studie- och yrkeskompetens, intervjuträning och matchning med arbetsgivare för arbete eller praktik samt ansökningar till studier.

I Fast Care-projektet kommer vi erbjuda insatser till ukrainska flyktingar som kommit till Sverige och som inte ännu inte utgör underlag på en marknad genom att exempelvis delta i arbetsmarknadspolitiska insatser eller deltar i andra Fast Care-projekt. Projektet kommer vara fullständigt stödfinansierat, kommer inte att generera intäkter till HelloLilly och kommer inte att bidra till konkurrensfördel på någon befintlig marknad.