23-043-S41 - Jobbprojekt Mötesplats Ukraina

Diarienummer:
23-043-S41
Namn:
Jobbprojekt Mötesplats Ukraina
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8024260195
Projektägare:
STIFTELSEN GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
41463
Stödmottagare ort:
GÖTEBORG
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
110
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Jobbprojekt Mötesmötesplats Ukraina vill fortsätta det arbete som pågår med att stötta ukrainare till arbete och förbättra målgruppens förutsättningar att integreras i Sverige. Målgruppen har flytt ett krig som pågår och som fortfarande utvecklas och innebär att målgruppen inte vet hur deras framtid ser ut. En del väljer att påbörja integrationsprocessen i Sverige medan en del fortfarande överväger att åka tillbaka.

Syftet är att möta målgruppen med ukrainare som individer, samtidigt som projektet kommer arbeta för att skapa grupp som kan ge trygghet och gemenskap. Gruppdynamik och gemenskap i kombination med stöd från en coach är det som ska motivera i de individuella processerna som är till för att deltagarna ska motiveras i sina processer samt ge dem det stöd som behöver för att de ska få ett arbete. Ett viktigt steg för att påbörja integrationen i ett nytt land.

Metoden som projektet vill arbeta med bygger på olika steg. Första steget är att deltagarna ingår i en grupp med gemensamma aktiviteter. Samtidigt har deltagarna vid start genomfört en kartläggning som syftar till att tydliggöra deras mål och ambition. Deltagarna arbetar parallellt med gruppaktiviteterna också med kartläggningen för att hålla fokus på målet. Kartläggningen/den individuella planen tydliggör både för dem själva och för projektmedarbetarna vad deltagaren vill och behöver ha stöd med. Deltagarna kommer att planeras in på de aktiviteter som ökar deras chanser att komma närmare sitt mål. Aktiviteterna som projektet kommer fokusera på är jobbsök, samhälls- och arbetsmarknadsinformation, språkträning och hälsa.

I steg två kommer deltagarna få möjlighet till praktik, antingen med fokus på att få en anställning alternativt på att förbättra sina språkkunskaper i svenska. Oavsett deltagaren individuella plan och mål, kommer deltagarna genom sin praktik utöka sitt professionella nätverk och förbättra sina förutsättningar på den svenska arbetsmarknaden.

Det tredje steget infaller om deltagaren inte går vidare till anställning efter praktiken. Deltagaren får då möjlighet att göra en ny planering framåt och tänka igenom vad hen vill och behöver för att förbättra sina förutsättningar, genom att uppdatera sitt CV eller komplettera med språk eller annan kompetenshöjande insats.

Målet är att 35 % ska uppnå anställning. Vägen till anställning kommer variera för deltagaren, men ett mål är att 50 % av dessa anställningar ska vara via de praktikplatser som deltagarna matchats till. Andra mål som kommer mätas kvantitativt är hur många som deltagit i praktik, vid informationstillfällen om Sverige och svenska arbetsmarknad. Utöver det kommer projektet följa upp indikatorn på hur många som fyller i kartläggningen och uppdaterar sina ansökningshandlingar.

Projektet kommer utvärdera dels de kvantitativa målen, dels de kvalitativa aspekterna som ingår i en deltagarprocess. Det sker genom att låta deltagarna fyll i en utvärdering med fokus på motivation, egenmakt och välbefinnande. Utöver det kommer de processer som sker med praktikplatser utvärderas för att kunna se om man kan sammanställa vad som avgör deras möjlighet att ta emot en person i projektets målgrupp.

Stadsmissionen har sedan 2022 bedrivit Mötesplats Ukraina och ett anvisningsboende. Utöver det har Stadsmissionen arbetat med arbetsintegration i över 30 år. I detta projekt samarbetar och samverkar dessa två verksamheter arbetat med den ukrainska målgruppen.