23-043-S39 - Fast Care, Utbildning för personer från Ukraina

Diarienummer:
23-043-S39
Namn:
Fast Care, Utbildning för personer från Ukraina
Startdatum:
2023-10-02
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120003005
Projektägare:
UPPSALA KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
75375
Stödmottagare ort:
UPPSALA
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
45
Insats av strategisk betydelse:
Nej

"Fast Care-utbildning för personer från Ukraina" vänder sig till personer som omfattas av massflyktingsdirektivet. Massflyktingsdirektivet innebär att personer från Ukraina får ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. Personer som omfattas av massflyktsdirektivet kan inte ta del av alla ordinarie insatser på grund av att de inte är folkbokförda i Sverige.

Sedan augusti 2023 har personer som omfattas av massflytingsdirektivet rätt till kommunal vuxenutbildning inom sfi och svenska som andraspråk. Inom målgruppen finns det dock stora önskemål om andra typer av studier, t ex yrkesinriktad sfi och andra ämnen som kan öka deras möjligheter att komma ut i egen försörjning.

I "Fast Care- utbildning för personer från Ukraina" är planeringen att genom individuella studieplaner erbjuda individanpassade studier efter målgruppens behov. Projektet kommer även att arbeta med tät uppföljning under studietiden.

Projektets målsättning är följande:
Det övergripande målet för projektet är att alla deltagare ska ha gjort en stegförflyttning mot egen försörjning. Effekten av projektet ska vara ökad sysselsättning hos målgruppen samt ökade förutsättningar att vara en del av det svenska samhället.

Målsättningen är också att erbjuda utbildning som ökar målgruppens möjligheter att få arbete om/ när de återvänder till sitt hemland, t ex utbildning in engelska.

Projektet har fyra mål på individnivå:
Mål 1: Projektet ska nå minst 45 deltagare, 35 kvinnor och 10 män
Indikator till mål 1: Mäts genom antal personer som träffar projektets medarbetare för en inledande
kartläggning.
Mål 2: Minst 20 deltagare har deltagit i projektets utbildningar.
Indikator till mål 2: Mäts genom antal personer som upprättat en individuell studieplan.
Mål 3: Minst 15 deltagare ska ha tagit de betyg som planerades i den individuella studieplanen.
Indikator till mål 3: Mäts genom uppföljning av den individuella studieplanen
Mål 4: Minst 10 deltagare har fått arbete eller gjort en stegförflyttning närmare arbetsmarknad.
Indikator till mål 4: Mäts genom avslutningssamtal från projektet