23-043-S36 - FAST Care ABF Halland

Diarienummer:
23-043-S36
Namn:
FAST Care ABF Halland
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8496003669
Projektägare:
ABF HALLAND
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
43240
Stödmottagare ort:
VARBERG
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
70
Insats av strategisk betydelse:
Nej

ABF har lång erfarenhet av att arbeta med asylsökande. Sedan kriget bröt ut i Ukraina och människor tvingades fly har ABF-avdelningar runt om i landet tagit emot ett stort antal ukrainska flyktingar. Verksamheten har främst fokuserat på att ge de ukrainska flyktingarna möjlighet att lära sig svenska och få information om det svenska samhället. Vår erfarenhet är att målgruppen är i stort behov av mer vägledning och kompetens för att kunna få arbete i Sverige. Ett stort antal av de ukrainska flyktingarna som kommit till Sverige vill stanna och arbeta här, men en del vill återvända till hemlandet så snabbt som möjligt. Många är ensamkommande mammor med minderåriga barn. Målgruppen är dock blandad med olika bakgrund, utbildning och arbetslivserfarenhet. Vissa kan engelska bra och andra kan ingen engelska. Många har traumatiska minnen men alla bearbetar dem på olika sätt.
Projektets verksamhet bygger på ABF:s långa erfarenhet av att skapa nätverk mellan organisationer och människor samt vårt idéprogram "Gör en annan värld möjlig". Projektets pedagogik bygger på folkbildningens metoder där lärandet utgår från individens kunskapsnivå och vilja till utveckling. Gruppen, där olika deltagare har olika erfarenheter, har en viktig roll i lärandeprocessen genom att låta gruppens deltagare tillägna sig ny kunskap tillsammans. Det respektfulla samtalet skapar mening och sammanhang. Deltagaren får utifrån en individuell handlingsplan en eller flera av nedanstående insatser (det kan även bli fler beroende på individens behov). De är organiserade som gruppaktiviteter i form av studiecirklar, kurser, föreläsningar, praktik och individuellt stöd.
- Kartläggning, kompetensinventering
- Svenska
- Engelska
- Arbetslivsorientering, individuella samtal och gruppsamtal om vägen till studier eller arbete
- Yrkessvenska, individuellt efter språknivå och yrke (interaktiva program, diskussionsgrupper, uttalsträning etc.) -
Validering av allmän och/eller arbetsspecifik kompetens
- Träffa och få information från fackliga företrädare - Stöd i kontakter med arbetsgivare (matchning)
- Stöd i ansökan om utbildning - Kompletterande yrkeskurser
- Kunskap och samtal om jämställdhetsfrågor, reflektera över egna val - Arbetsplatsbesök, praktik
- Personlig introduktion och handledning på arbetsplatsen
- Arbetsplatsförlagd utbildning, eventuellt med yrkessvenska parallellt etc. - Självförstärkande aktiviteter
- Kulturaktiviteter
- Nätverksbyggande aktiviteter inklusive lokalt föreningsliv Projektet har regionala and lokala samarbetsparter som har olika roller och bidrar till projektets måluppfyllelse.