23-043-S33 - Fast Care - Kom in

Diarienummer:
23-043-S33
Namn:
Fast Care - Kom in
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000662
Projektägare:
VÄXJÖ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
35112
Stödmottagare ort:
VÄXJÖ
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
170
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet "Fast care -Kom in" tar sin utgångspunkt i två väl fungerande Care-projekt: "Care-växtkraft i generationer", som har bedrivits i Emmaboda och Nybro och "Care-Kronoberg cares" som bedrivits i sju av Kronobergs läns åtta kommuner. Båda projekten har haft som huvudsyfte att underlätta för de ukrainare som har kommit till våra kommuner att göra stegförflyttningar mot egen försörjning i sitt nya land. Projekten har arbetat fokuserat med koordinerande insatser och med matchning. Samtidigt har olika former av sociala insatser också varit viktiga. Målgruppens behov har varit varierande och mötet med den enskilda individen avgörande för att nå den eftersträvade stegförflyttningen. Ibland har deltagarna i projektet behövt hjälp med att matchas med rätt arbetsgivare, men ibland har det behövts insatser av större omfattning avseende exempelvis socialt stöd och hälsa.
Det sökta projektet "Fast-Care - Kom in" tar sin utgångspunkt i de erfarenheter vi har gjort i projekten och vi har ny kommit fram till att vi vill arbeta tillsammans: kommunerna Emmaboda, Nybro, Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Uppvidinge, Tingsryd, Älmhult och Växjö. Vi är sammanlagt 10 kommuner som vill samverka och dra nytta av varandras erfarenheter för att göra tillvaron så bra som möjligt för de ukrainare som kommit hit i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv.
Huvudfokus i projektet kommer att vara matchning mot jobb, med extra fokus på det privata näringslivet. Förutom detta kommer vi arbeta mycket med deltagarnas hälsa, som vi sett varit en utmaning för många. Hälsoproblemen som behöver hanteras är varierande och av olika grad. Då vuxna ukrainare inte har rätt till mer än "vård som inte kan anstå" finns det luckor för projektet att fylla. Det kan handla om allt från sociala aktiviteter som också kan möta deltagarnas barns behov, olika former av psykosocialt stöd till gymkort. Regeringen har nu beslutat att även ukrainare har rätt till SFI, men fortfarande finns ett stort behov av att förstå sitt nya land. Samhällsinformation är därför också prioriterat i projektet. Insatserna i "Fast care - Kom in" kommer att leda till deltagare - medborgare från Ukraina som kommit hit i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv - får en bättre grund att stå på i sitt nya liv i Sverige.