23-043-S32 - Vårdkompetens för integration

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-043-S32
Projektägare organisationsnummer:
8020068741
Projektägare:
SOPHIAHEMMET IDEELL FÖRENING
Namn:
Vårdkompetens för integration
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
40
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-043-S32

Problemformulering
Sedan februari 2022 har 59 813 personer från Ukraina sökt skydd i Sverige och omfattas av massflyktsdirektivet. Under 2023 har 33 643 av dessa personer erhållit förlängt skydd. En betydande andel av dessa personer har en kvalificerad vårdutbildning som är mycket efterfrågad i den svenska hälso- och sjukvården. Läkare från Ukraina är den grupp flyktingar som har högst högskoleutbildning med sig från sitt hemland. Detta i kombination med att de nu vistats en period i Sverige har de goda förutsättningar att klara de formella kraven för att erhålla svensk läkarlegitimation. Att klara det nationella kunskapsprovet är ett krav för att kunna arbeta som läkare i Sverige. Sophiahemmet har sedan våren 2022 genomfört olika insatser för ukrainska läkare och sjuksköterskor som anlänt efter den ryska invasionen av Ukraina. Totalt har närmare 140 läkare, sjuksköterskor och personer med annan hälso- och sjukvårdserfarenhet från Ukraina deltagit i vårt projekt Vårdintegration inom ramen för ESF Care. De önskemål och behov som framkommit upprepade gånger från deltagarna är att de behöver omfattande kunskaper i yrkessvenska samt stöd att lära sig de specifika kunskaper som krävs för att klara det obligatoriska, nationella kunskapsprovet för att kunna ansöka om svensk läkarlegitimation. Vi avser med den här ansökan genomföra en skräddarsydd utbildning som förbereder ukrainska läkare, som befinner sig i Sverige under massflyktsdirektivet, att klara det nationella kunskapsprovet för att arbeta som läkare i Sverige.

Projektmål
Att genomföra ett skräddarsytt utbildningsprogram för 40 deltagare (läkare från Ukraina)som syftar till att deltagarna efter utbildningen ska kunna genomföra och klara det nationella kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/EES.

Det övergripande syftet med denna insats är att förbättra integrationsprocessen för dessa personer och att förkorta tiden för att kunna börja arbeta som läkare i den svenska hälso- och sjukvården.

Valda metoder och tillvägagångssätt

Vår insats består av tre huvudaktiviteter:
1. Orienteringskurs i yrkessvenska för läkare
2. Förberedande kurs för den teoretiska delen i kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/EES, 7,5 högskolepoäng
3. Nätverkande insatser för att facilitera en hälsofrämjande integration

Vår målgrupp (40 ukrainska läkare som lever i Sverige under massflyktsdirektivet) kommer att rekryteras via det nätverk Sophiahemmet byggt upp sedan våren 2022. Sophiahemmet har en gedigen erfarenhet av att genomföra introduktionsutbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal. Sedan kriget i Ukraina bröt ut 2022 har närmare personer med hälso- och sjukvårdsutbildning genomgått våra utbildningar baserad på modern digital högskolepedagogik och deltagit i våra fysiska nätverksträffar med deltagare, arbetsgivare och representanter från det omgivande samhället. Baserat på ovanstående har vi byggt upp ett stabilt nätverk av hälso- och sjukvårdspersonal från Ukraina.