23-043-S24 - Care Fast Forward

Diarienummer:
23-043-S24
Namn:
Care Fast Forward
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8750000187
Projektägare:
ABF ÖREBRO LÄN
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
70361
Stödmottagare ort:
ÖREBRO
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
330
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Care Fast Forward bedrivs av ABF Örebro, ABF Uppsala, ABF Sörmland samt ABF Borlänge – Nedansiljan. Projektet riktar sig till kvinnor, män och icke-binära som flytt kriget i Ukraina, lever i Sverige och omfattas av massflyktdirektivet. Deltagarna återfinns primärt i de regioner där projektägaren och samverkansparterna är aktiva och utgörs av personer från målgruppen som är arbetssökande, har arbete, personer i pensionsåldern och ungdomar, med fokus på personer i arbetsför ålder.

Genom projektet ska fler ur målgruppen komma i arbete eller annan sysselsättning och bli egenförsörjande. Fler ska öka sin anställningsbarhet och göra stegförflyttningar mot en anställning, fler ska lära sig mer svenska med fokus på yrkessvenska och fler ska få ökade kunskaper om den svenska arbetsmarknaden, om det svenska samhället och dess funktioner, om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering samt demokratiarbete och föreningsliv. Vidare verkar projektet för ett bättre hälsotillstånd bland deltagarna, för ökad självkänsla och självförtroende samt ökad inkludering i samhället och ökad möjlighet att bidra till samhället.

Samtliga deltagare genomgår en inledande kartläggning som resulterar i individuella handlingsplaner med mål och aktiviteter. Aktiviteterna väljs från den verktygslåda av aktiviteter som skapats genom tidigare genomförda projekt och aktiviteter. Dessa aktiviteter utgörs bland annat av utbildningar i yrkessvenska, engelska, den svenska arbetsmarknaden, egenföretagande och det svenska samhället. Projektet erbjuder jobbcoachning, hjälp med ansökningshandlingar, intervjuträning, validering, matchning och mentorskap med särskilt fokus på deltagare som är arbetssökande.

Vidare genomförs aktiviteter som språkcafé, föreläsningar och workshops om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering, inspirationsföreläsningar, aktiviteter i samverkan med föreningar, studiebesök och stadsvandringar. Parallellt med det ska projektet också utarbeta en eller flera metoder som kan användas vid fortsatt arbete med målgruppen eller andra nyanlända med fokus på att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.