23-043-S21 - Care for Ukraine

Diarienummer:
23-043-S21
Namn:
Care for Ukraine
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8024918990
Projektägare:
NYA KOMPISBYRÅN
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
11865
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
170
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Care for Ukraine är en specialinriktad insats för att stötta etableringen på arbetsmarknaden
för målgruppen nyanlända ukrainska kvinnor som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv.

Målgruppen innefattar kvinnor i åldrarna 18-64 år och syftet med projektet är att tillgodose de
behov som målgruppen har av såväl arbete och social inkludering. Projektet ägs av Nya
Kompisbyrån och drivs i fyra kommuner.

Insatsen består av ett mentorskapsprogram som löper över 4 månader. Ukrainska kvinnor matchas här med kvinnliga mentorer som är etablerade i Sverige och kan erbjuda individuellt stöd, utökade sociala nätverk samt information som kan underlätta deltagarnas inträde på arbetsmarknaden. Parallellt med mentorskapsprogrammet går deltagarna ett utbildningsprogram, “Färdighetsprogrammet", i vilket deltagarna förväntas få större kunskap om möjligheter på den svenska arbetsmarknaden, skriva/utveckla CV och personligt brev, öka sina språkkunskaper samt etablera sociala nätverk med kvinnor i liknande situation. I utbildningen ingår 6 träffar á 2 timmar och barnpassning erbjuds vid varje träff.

Det övergripande syftet med Care for Ukraine är att motverka trenden av låg
sysselsättningsgrad och bristande social integration av utrikesfödda kvinnor i Sverige. I
detta avseende är arbetsmarknadsetablering samt social delaktighet två centrala
komponenter som har potentialen att öka möjligheten till ekonomiskt oberoende och effektiv
integration i lokalsamhället. Insatser för en trygg etablering av skyddssökande i samhället är
särskilt viktigt mot bakgrunden att kvinnor som flyr väpnade konflikter löper särskilda risker
att exploateras. Gemensamma insatser krävs för att främja möjligheterna för nyanlända
ukrainska kvinnor som flytt till Sverige. Care for Ukraine är ett av dem och förväntas bidra till
att fler kvinnor i målgruppen lättare kan etablera sig i det svenska samhället.