23-043-S17 - Förberedande yrkesutbildning för ukrainare

Diarienummer:
23-043-S17
Namn:
Förberedande yrkesutbildning för ukrainare
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002379
Projektägare:
HUDIKSVALLS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
82480
Stödmottagare ort:
HUDIKSVALL
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
20
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina har Hudiksvalls kommun tagit emot flertalet flyktingar från Ukraina, enligt EU:s massflyktsdirektiv. De ukrainare som kommer till Sverige anses generellt ha bra kompetensprofiler men saknar språkkunskaper, kunskap om den svenska arbetsmarknaden och arbetsmarknadskulturen, kontaktnät och specifika yrkeskunskaper, vilket många gånger krävs för att individen ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt som kommunen har tagit emot dessa flyktingar finns ett stort behov av kompetensförsörjning både lokalt, regionalt och nationellt, inom såväl privat som offentlig sektor.
För att möta de behov som finns både bland flyktingarna och på arbetsmarknaden vill vuxenutbildningen vid CUL i Hudiksvalls kommun ge de ukrainska flyktingarna möjlighet att studera en form av programmet "Förberedande yrkesutbildning". Programmet har funnits vid vuxenutbildningen i Hudiksvall sedan januari 2022 och har visat goda resultat i form av anställningar och inträde på arbetsmarknaden för andra utrikesfödda som har stått långt från arbetsmarknaden. I det tänkta projektet ingår kartläggning av utvecklingsbehov och befintlig kompetens, vägledning både individuellt och i grupp av utbildade studie- och yrkesvägledare, undervisning i yrkessvenska och undervisning i orienteringskurser som relaterar till arbetsmarknad, medarbetarskap och samhälle. Andra aktiviteter som skulle kunna vara aktuella är träffar med det lokala föreningslivet för att främja deltagarnas sociala integration och deltagande i samhällslivet, studiebesök på lokala företag och informationsträffar med representanter för högre utbildning och arbetsmarknad.
Projektets huvudsakliga mål är att så många som möjligt av projektets deltagare uppnår sysselsättning och egen försörjning efter utbildningens genomförande, eller tar steg närmare arbetsmarknaden. En del av målet är även att deltagarna integreras i samhället och blir till aktiva och ansvarstagande invånare som bidrar till samhällsutveckling både genom att betala skatt till följd av att de kommer i arbete och genom att vara del av den lokala handeln, föreningslivet och samhällslivet i stort.