23-043-S10 - Fast Care for Ukraine

Diarienummer:
23-043-S10
Namn:
Fast Care for Ukraine
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000357
Projektägare:
ESKILSTUNA KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
63186
Stödmottagare ort:
ESKILSTUNA
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
60
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet Fast Care for Ukraine ska arbeta vidare med ukrainska flyktingar som befinner sig i Eskilstuna under Massflyktdirektivet. Integrations och mottagningsenheten inom Eskilstuna kommun ska samverka i projektet tillsammans med Sisters in Business och Nyföretagarcentrum Eskilstuna.
Projektet har som mål att hjälpa 60 deltagare, 7 män och 53 kvinnor.
Effekterna av projektet förväntas vara varaktig sysselsättning hos målgruppen samt ökade förutsättningar att vara en del av det svenska samhället och kunna bidra till det svenska samhället samt ett förbättrat hälsotillstånd.
Projektet ska skapa hållbara insatser för att stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete alternativt förflyttar sig närmare arbetsmarknaden och blir mer socialt delaktiga.
Projektet ska arbeta för att ukrainska kvinnor, män och ungdomar får lämpliga och individuella insatser för att snabbare komma i sysselsättning och bli socialt delaktiga. Genom projektets arbete ska 25% av deltagarna nå egen försörjning, 100% av deltagarna ska ha fått en språklig progression och en ökad psykisk hälsa på det sättet kommer individens socio-ekonomiska ställning att stärkas.
Deltagarna ska få en ökad kunskap om vad det innebär att vara anställd och kunna hantera tex vård av sjukt barn, semesterregler, arbetsmiljö, diskrimineringslagen, kollektivavtal och sjukersättning.
Deltagarna blir mer delaktig i samhället genom tex idrott, föreningsliv, kultur och andra aktiviteter för sig själva och för sina barn.
De ska utveckla förmågan att leda sig själva mot nya mål i Sverige, dvs att bli mer självgående gällande att söka arbete, ta hand om sin hälsa, ta initiativ till att ta kontakter och att söka information.
Alla verksamheter i projektet arbetar för att målgruppen ska få mer kunskap om det svenska samhället, öka sin språknivå, förbättra sin hälsa.
Ukraina hade redan innan Rysslands invasion stora utmaningar när det gäller jämställdhet och kvinnors rättigheter. Bakgrunden till det ligger i patriarkala attityder och stereotyper där kvinnor ska vara hemma sköta hushållet och ta hand om barnen. Kvinnor i Ukraina är underrepresenterade både inom politiken och näringslivet. Projektets mål att öka deltagarnas förståelse för att kunna etablera svenska normer och därigenom öka det kvinnliga ledarskapet. Projektet ska engagera kvinnor att arbeta detta genom studiebesök och arbetsförberedande insatser som praktik inom uppfattade mansdominerade yrken såsom industrin på Volvo, Kriminalvården och hantverksyrken med flera.
Diskriminering av etniska minoriteter förekommer i Ukraina och det finns en negativ syn på HBTQI personer. Projektet har som mål att minska diskrimineringen bland deltagarna och den negativa synen på HBTQI personer och ska arbeta med förhållningssättet att alla människor är lika mycket värda.
Projektet ska leda till en väl fungerande modell för hur Integration- och mottagningsenheten ska arbeta med målgruppen arbetslösa utrikesfödda individer där det finns risk för passivisering och psykisk ohälsa. Projektet ska utveckla metoder för ett mer samordnad och effektivt integrationsarbete i Eskilstuna kommuns organisationer.

Projektet ska även arbeta upp goda relationer med privata arbetsgivare i Eskilstuna samt inom Eskilstuna kommun för att skapa en mer inkluderande och innovativ arbetsmarknad i Eskilstuna. Detta kommer ske genom kontinuerliga företagsträffar som workshops och rekryteringsmässor där företag som anställt ukrainare har arbetat för att sänka trösklarna för en mer inkluderad arbetsmarknad.
Projektet ska stärka målgruppens ställning på arbetsmarknaden som ger en hållbar och ekonomisk lönsamhet för individen och samhället. Goda resultat kan leda till spridning regionalt/nationellt där andra kommuner och regioner kan ta lärdom av projektets arbete.

Projektet ska arbeta aktivt med matchande insatser som vägledning, jobbcoachning och rådgivning av utbildade vägledare och beteendevetare som har kännedom om målgruppen för bedömning av kompetens och yrkeskunskaper. Det är av stor vikt att rätt deltagare hittar passande arbetsgivare och arbetsuppgifter för en hållbar anställning. Gemensamma aktiviteter för deltagare och medarbetare kommer att öka förståelsen om deltagarna och deras behov. Deltagarna kartläggs av vägledarna för att projektet ska få ett bra underlag och analys kring deltagarnas individuella behov.
Studiebesök hos arbetsgivare, ideella organisationer, föreningar för att både öka deltagarnas nätverk och skapa nya kontakter som kan öka förutsättningar socialdelaktighet i samhället och även möjligheterna att komma ut i anställning och bli egenförsörjande.

Hälsofrämjande insatser som individuella och gruppsamtal kring deltagarnas mående, familjesituation är viktiga för att nå målen. Samtalen hålls av en erfaren vägledare med utbildning i psykologi. Hälsosamtalen hålls både individuellt och i grupp på ukrainska för att deltagarna ska kunna tala obehindrat kring deras psykiska situation.
Sisters in business arbetar med innovativt självledarskap ska möta upp behovet att många i målgruppen ännu inte utvecklat förmågan att söka arbete på egen hand och eller skapa kontakter till nytta för sig själv och sin egenförsörjning.
Projektet kommer även i fortsättningen erbjuda deltagarna att delta på Frukostmötet Gränslös frukost, detta för att öka möjligheter till anställning där direktmatchning mot arbetsgivare skapas.
Undervisning i svenska kommer kombineras med samhälls- och arbetsmarknadsinformation samt yrkessvenska av erfaren utbildare med god kännedom av målgruppen och dess behov. Utbildaren kommer arbeta med olika teman såsom: Ekonomi, barnomsorg/familjeliv, arbetsliv, kultur, datakunskap.
Deltagarna erbjuds språkutbildningen som ett komplement till SFI, yrkessvenska och engelska samt övriga aktiviteter som arrangeras genom projektet och samverkande organisationerna som ska leda till språklig progression och social delaktighet.
Alla insatser i projektet är fysiska möten för att skapa goda relationer.
Projektet ska skapa en trygghet hos deltagarna för att underlätta tillvaron i Sverige, öka deras psykiska och fysiska hälsa samt skapa sociala kontakter både på arbetsmarknaden och ett privat nätverk.
Det civila samhället såsom föreningar och kulturliv kommer stötta deltagarna och även deras barn med aktiviteter.
Genom att projektpersonalen genomgått flera utbildningar i jämställdhet, jämlikhet och diskriminering arbetar projektet med förhållningssättet att alla individer är starka personer som har samma makt att forma samhället och sitt liv.
Projektpersonalen från Care for Ukraine kommer arbeta kvar i projektet Fast Care for Ukraine.
Medarbetare har sedan tidigare erfarenhet Care projekt med samma målgrupp samt kunskap om arbete med arbetsgivarkontakter, arbete med människor i utsatta situationer, personer med utländsk bakgrund och svaga språkkunskaper. Nätverksbyggande är en kompetens som krävs för att kunna genomföra arbetet med gott resultat. Vägledarna i projektet är erfarna beteendevetare med flerårig erfarenhet av arbete med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Utbildaren som stödjer deltagarna i sin språkutveckling och har erfarenhet av att undervisa i svenska som andra språk samt har god kunskap om samhället och dess uppbyggnad och regler.
Projektledaren har drivit ESF projekt tidigare och har goda kunskaper i ESF:s regelverk med rapportering och ekonomi samt rutiner.