23-043-S07 - Fast Care Hyllie Park

Diarienummer:
23-043-S07
Namn:
Fast Care Hyllie Park
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5591037790
Projektägare:
Hyllie Park Talentbyrån AB
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
21765
Stödmottagare ort:
MALMÖ
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
110
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Sedan våren 2022 har Sverige tagit emot flyktingar från Ukraina i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv. Dessa har beviljats anställningstillstånd och många av dem har fått stöd genom olika Care-projekt. Det finns dock mycket mer att göra då utmaningar för projektets målgrupp i hög grad kvarstår.

Personer som omfattas av massflyktsdirektivet kan inte ta del av alla ordinarie insatser på grund av att de inte är folkbokförda i Sverige. De har inte möjlighet att ta del av arbetsmarknadspolitiska program och insatser som till exempel Arbetsförmedlingens program “Rusta och matcha" och det finns begränsningar i vissa kommuner när det gäller att studera svenska.

De har svårt att komma in på arbetsmarknaden utan uppbyggda nätverk och kontakter, kunskaper om den svenska arbetsmarknaden och i det svenska språket.

Syftet med projektet är att deltagarna från målgruppen ska ta steg närmare egenförsörjning samt känna en större social delaktighet. Projektets mål är att:
• målgruppen ska närma sig arbetsmarknaden och andelen som får ett arbete ska öka.
• upplevelsen av social delaktighet och integration ökar.

Vi kommer utgå från det arbetssätt som vi använder oss av i Arbetsförmedlingen program "Rusta och matcha" för att ge stöd att närma sig arbetsmarknaden och hitta arbete. Även erfarenheterna från projektet Care Hyllie Park kommer tas tillvara. Deltagarna kommer erbjudas individuella samtal, möjlighet till praktik, språk, individuellt stöd och hälsofrämjande insatser. Även sociala och nätverksbyggande moment kommer erbjudas.

Genom dessa kompetenshöjande insatser under projekttiden kommer deltagarna närma sig målen i projektet.

FAST Care Hyllie Park kommer bedrivas i Malmö, Kristianstad och Simrishamn.
Projektet genomförs av Hyllie Park Talentbyrån som är ett företag med två idéburna ägare, Hyllie Park folkhögskola och Skillinge Missionshus.

Projektet kommer ha Hyllie Park Folkhögskola som en samarbetspart. Folkhögskolan bedriver omfattande sfi-verksamhet på flera platser, erbjuder 1-3 åriga kurser att läsa in grundläggande och gymnasial nivå (allmänna kurser), samt flera inriktade kurser och yrkesutbildningar (särskilda kurser). Genom ett nära samarbete med folkhögskolan, vi finns i samma lokaler, kommer vi i kontakt med den målgrupp vi vill nå i vårt projekt.

Andra samarbetspartner är lokala kyrkor på respektive plats. De har varit engagerade i Care Hyllie Park genom regelbundna språkcaféer, arrangera utflykter- och fester, studiebesök mm. Kyrkorna har och kommer fortsatt att vara en viktig del i det sociala integrationsarbetet.
Dessa tre kyrkor är:
• Hyllie Park Kyrkan i Malmö
• Östermalmskyrkan i Kristianstad
• Skillinge Missionshus i Simrishamns kommun