23-043-S01 - Care FAST Höör

Diarienummer:
23-043-S01
Namn:
Care FAST Höör
Startdatum:
2023-10-01
Slutdatum:
2024-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001116
Projektägare:
HÖÖRS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Programområde:
F
Specifikt mål:
F1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
24321
Stödmottagare ort:
HÖÖR
Interventionstyp:
156
Antal deltagare:
20
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Ukrainska kvinnor och män som flytt Ukraina på grund av kriget och som omfattas av EUs massflyktsdirektiv, har behov av att komma in på den svenska arbetsmarknaden.
Målsättningen är att nå 15 deltagare. Av våra 15 deltagare bedömer vi att 33% går i arbete och 10% i studier. Deltagare kommer att få förbättrat nätverk, vilket förbättrar deras integration och möjligheter till arbete. Deltagare kommer att förbättra sin hälsa.
Deltagare kommer att ha ökade kunskaper i engelska. Minst två deltagare kommer att flytta till ett annat boende.
Genom att erbjuda följande aktiviteter så kommer Höörs kommun att kunna stödja dem för att göra ett adekvat inträde på arbetsmarknaden och nå våra projektmål.
1, Rådgivning och stöd med myndighetskontakter, bostadssökning och liknande. Med modersmålstalare. Individuellt och tid bokas med handledare, vissa drop-in tider kommer att finnas.
2. Simning/vattengympa 1 gång i veckan.
3. Engelska, lärarledd nivå 1 och 2 samt konversation nivå 1 och 2, varje vecka.
4. Jobbsökaraktiviteter i grupp, varje vecka.
5. Studiebesök eller inbjudna gästföreläsare från arbetslivet eller ideell sektor.
6. Språkpraktik/praktik inom ramen för kommunal verksamhet, i enlighet med behov.
7. Samhällskunskap.
8. Matlagning på svenska, receptläsning på svenska, yrkessvenska kök, men även för ökat nätverk och integration samt möta människor med annan bakgrund, 2-3 deltagare och 2-3 SFI-elever med en lärare, veckovis.
9. Språkcafé för våra deltagare och SFI-elever, syfte att öka integrationen. Veckovis.
10. Shared reading, bokcirkel eller föräldrabarnläsning på Biblioteket. 8 gånger i ett sammanhängande sjok.