23-041-S01 - Jobbklar

Diarienummer:
23-041-S01
Namn:
Jobbklar
Startdatum:
2024-01-01
Slutdatum:
2026-12-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8260016657
Projektägare:
STUDIEFÖRBUNDET BILDA SYDÖST
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
300
Insats av strategisk betydelse:
Nej

I 26 år har vi på Bilda Gårdshuset aktivt arbetat med att kompetensutveckla målgruppen korttidsutbildade utrikes födda individer (majoriteten kvinnor) för den svenska arbetsmarknaden. Vår stora frustration har under alla år varit hur kraftiga de strukturella hindren är för denna målgrupp på den svenska arbetsmarknaden.
Som idéburen aktör lyckas vi i många fall överbrygga strukturella hinder.

Som representanter för majoritetssamhället bemöter vi våra deltagare med stor respekt och tilltro till individen vilket lett till att målgruppen sökt sig till oss i 26 år. Vi har aldrig haft några problem att rekrytera deltagare till verksamheten. Målgruppen har mycket stort förtroende för oss då vi bevisat oss värdiga deras tillit. Vi bemöter målgruppen utifrån en tilltro till deras förmågor och vi ser varje deltagares potential vilket också leder till ökad tro på den egna förmågan. Vi är mycket skickliga i att kommunicera med målgruppen. Att mötas ansikte mot ansikte på samma nivå är en självklarhet för oss. Vidare har vi blivit skickliga på att samverka med andra aktörer för att målgruppen ska få bättre chanser att etablera sig i samhället. Vi är en bro till arbetsgivare och myndigheter.

Men även om vi är skickliga intermediärer och lyckas överbrygga många av de hinder som målgruppen möter på arbetsmarknaden, finns det många problem som behöver adresseras:
Problemen är:
- att allt för få arbetsgivare vill och vågar anställa ny och oprövad arbetskraft.
- allt för få arbetsgivare prioriterar att kompetenshöja sin personal.
- allt för få arbetsgivare nyttjar framtidens verktyg så som digitala verktyg för att effektivisera verksamheten.
- att allt för få arbetsplatser är anpassade så att målgruppen kan lyckas.

På grund av att arbetsgivare inte prioriterar kompetenshöjande insatser så begränsas tillväxten men även en hållbar framtida utveckling bromsas. För ett livsdugligt bolag är det en överlevnadsfråga att satsa på kompetenshöjande insatser.

Arbetsgivare går miste om kompetent och motiverad arbetskraft. Branscher i behov av arbetskraft tvingas söka sig utanför landets gränser för att rekrytera.

Konsekvenserna för individen kan leda till att de kan förlora sin försörjning. Förutom de ekonomiska konsekvenserna av att inte förvärvsarbeta är de sociala konsekvenserna stora; lågt självförtroende, passivitet och utanförskap, misstro och depression.

I familjer där barn växer upp utan arbetande föräldrar gror misstro mot samhället.

Samhället går miste om skatteintäkter. Bidragsberoendet är en mycket tung kommunal utgiftspost, inte minst i Linköpings kommun.

Ett samhälle med ökande klyftor människor emellan leder till slut till våld, kriminalitet och otrygghet för alla.

För att arbetsgivaren ska ha råd att behålla sin personalstyrka samt kunna utöka produktiviteten behöver arbetstagarna fortbildas. Kompetensen behöver även breddas för att individen inte ska vara för begränsad i sin kunskap. Detta planerar vi att göra genom att:
1. Höja arbetskraftens kompetenser för att ska kunna möta den befintliga arbetsmarknaden med dess arbetsuppgifter.
2. Höja arbetskraftens kompetenser för att kunna möta framtidens arbetsmarknad med dess krav på bl.a. digital kompetens.
3. Höja arbetsgivarnas kompetenser för att bli skickliga i att nyttja ny arbetskraft. Till exempel behöver arbetsgivare kompetensutvecklas inom mångfald och ledarskap samt interkulturell kompetens.
4. Kompetenser inom it behöver också förstärkas på arbetsgivarsidan för att de ska kunna dra nytta av ny teknik som främjar produktivitet.

Genom att erbjuda kompetenshöjande insatser för både en primär och en sekundär målgrupp i ett sammanhang som under 26 år genomfört liknande insatser, tror vi att många fler företag i vår region kommer kunna behålla personal, öka sin produktivitet samt nyanställa fler som behöver ett jobb.