23-038-S06 - Digga Perstorps Personal

Diarienummer:
23-038-S06
Namn:
Digga Perstorps Personal
Startdatum:
2024-03-01
Slutdatum:
2026-12-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000910
Projektägare:
PERSTORPS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
28485
Stödmottagare ort:
PERSTORP
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
605
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Perstorp är Skånes minsta kommun, och en kommun som under en längre tid haft betydande socioekonomiska utmaningar. Enligt en kartläggning som genomfördes 2018-2019 är kommunens problematik mångfacetterad men samtidigt typisk i den mening att det förekommer breda utmaningar relaterade till folkhälsa, arbetslivsanknytning och låg ekonomisk standard som tenderar att ge återverkningar på varandra. Problemen är dessutom strukturella då negativa effekter riskerar att överföras från en generation till nästa – ett exempel är situationen med hög arbetslöshet samt skuldsättning och samtidig hög barnfattigdom. Denna problematik ger allvarliga återverkningar för invånarna. Sämre fysisk hälsa och sämre utsikter att klara grundskola i ung ålder leder till lägre utbildningsnivå och lägre medellivslängd i det långa perspektivet. En högre grad av utanförskap får även konsekvenser för samhället i form av bristande tillit till andra och ett lägre socialt deltagande, vilket sänker medborgarnas livskvalitet.

Den typ av problematik som kommunen upplever berör i högsta grad kommunala verksamheter och de svåra förutsättningarna kräver en mycket kompetent kommunal organisation, för att säkerställa att bästa möjliga service levereras till medborgarna. Kommunens storlek utgör i sig en utmaning – små resurser ställer stora krav på grundläggande effektivitet men problematikens komplexitet innebär att det behövs ett brett kunnande hos de anställda. Samtidigt har kommunens personal en väldigt varierad utbildningsbakgrund. Ett flertal av kommunens personal har varit anställda under många år. Man kanske har sökt och fått sitt arbete innan det ställdes formella krav på eftergymnasial- eller annan utbildning. Dessa personer har i många fall inte tillgodosetts med grundläggande eller återkommande kompetenshöjningar för att bland annat kunna känna sig bekväm i den digitala arbetsmiljön.

Perstorps kommun ser ett behov av att stärka både generella och rollspecifika kunskaper hos breda lager av anställda. Behoven gäller framförallt grundläggande kunskaper i den digitala arbetsmiljön, rollspecifika kunskaper för handläggare såsom informationshantering i enlighet med offentlighetsprincipen samt ökad förståelse för komponenterna inom mål- och resultatstyrning. Projektet har som mål att kompetenshöja mer än 600 deltagare med utbildningsinsatser som bidrar till dessas rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden. Utbildningsinsatserna ska genomföras genom en kombination av digitala och fysiska insatser, då kommunen planerar att nyttja en digital utbildningsportal för en stor del av utbildningarna.

Den socioekonomiska problematik som återfinns i Perstorp ligger högt på dagordningen nationellt. Kommunerna står ofta i främsta ledet för att hantera den här typen av breda samhällsutmaningar, som ofta finns närvarande i någon form även i kommuner som är större och mer väl rustade än Perstorp. Det finns även fler kommuner än Perstorp som samtidigt upplever stora socioekonomiska utmaningar och resurs- och kompetensbrister inom kommunorganisationen. Därför är erfarenheter från detta projekt relevanta att ta del av för en stor mängd aktörer, särskilt om projektet lyckas väl med sammansättningen av både breda och smala utbildningsinsatser samt insatser för att bevara effekterna efter projektet. Särskilt intressant för andra mindre kommuner är också projektets förslag för att hantera behovet av specialistkompetens, speciellt inom olika typer av social hållbarhet, utan möjlighet att skapa fler tjänster. Deltagarna som genomgår projektet utgörs till stor del av kvinnliga kommunalanställda som länge haft Perstorps kommun som arbetsgivare. Genom att stödja dessa deltagare kan projektet bidra till att en grupp som annars riskerar att uppleva hinder på arbetsmarknaden istället upplever ökad rörlighet och möjlighet till avancemang.