23-038-S04 - Fokus kompetenshöjning i Svalöv

Diarienummer:
23-038-S04
Namn:
Fokus kompetenshöjning i Svalöv
Startdatum:
2024-01-01
Slutdatum:
2026-12-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000993
Projektägare:
SVALÖVS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
26831
Stödmottagare ort:
SVALÖV
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
310
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Svalövs kommun söker genom detta projekt, medel för att möjliggöra för 10 antal företag och en kommunal sektor i Svalöv att stärka de anställdas kompetens och därmed öka företagens konkurrenskraft, samt produktivitet inom exempelvis områdena digitalisering, teknikomvandling och hållbarhet. Projektet delar utlysningen: "Kompetensutveckling för anställda i Sydsveriges" inriktning, som syftar till att dels kompetensutveckla kvinnor och män för att säkra individens livslånga lärande, dels säkra samt arbetsplatsernas kompetensförsörjning för att bättre kunna möta en förnyad arbetsmarknad och nya behov. Projektet kommer även erbjuda 20 ukrainare som är inskrivna hos AME i kommunen att delta i kompetensutvecklingsinsatser, för att göra de anställningsbara på den svenska arbetsmarknaden.

Under projektets inledande fas bistår projektpersonalen arbetsgivarna med en fördjupad kompetenskartläggning av medarbetarnas kompetensutvecklingsbehov. Kompetenskartläggningen kommer att bidra till att synliggöra utvecklingspotential hos både den enskilda individen och för verksamheten. I ett samarbete med arbetsgivarna kommer kartläggningen att analyseras med mål att hitta gemensamma nämnare inom det enskilda företaget men också med andra deltagande företag. Med detta sagt kommer utbildningsinsatserna att planeras och upphandlas, utifrån de deltagande medarbetarnas identifierade behov.

Under den resterande projekttiden kommer 310 antal medarbetare, varav 122 kvinnor och 178 män att delta i kompetensutvecklingsinsatser i form av såväl allmänna som företagsspecifika i både fysisk och digital form, för att med hjälp av de stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Projektet ska även bidra till att Svalövs kommun fullföljer den framtagna näringslivsstrategin, samt uppnår vision 2040 som befäster visionsrummen "Låter människor växa" och "Har plats för liv" och talar för ökad tillväxt samt kompetens inom det lokala näringslivet.

Projektets mål är:
• 90% av de anställda ska delta i någon form av kompetensutvecklingsinsats
• Minst 80% deltagande i projektets aktiviteter (av anmälda)
• Minst 80% av deltagarna ska vara nöjda efter avslutade utbildningsinsatser (enkät)
• Minst 80% av företagen upplever att de fått hjälp och stöttning i planering av kompetensutvecklingsinsatser (enkät)
• 100% av de inskrivna ukrainarna hos AME och är i kontakt med kommunen ska bli erbjudna kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för projektet
• Erbjuda minst 2 utbildningsinsatser per år på temat horisontella principer (jämställdhet, icke-diskriminering, tillgänglighet och hållbarhet)
• Samtliga insatser uppnår en fördelning kvinnor/män på projektets aktiviteter som motsvarar fördelningen i målgruppen
• Alla insatser som erbjuds uppfyller kraven för tillgänglighet

Genom detta arbete stärks den enskilda medarbetaren på arbetsmarknaden på grund av ökad kompetens, parallellt med att företagens produktivitet och konkurrenskraft ökar. Detta bidrar till ökad tillväxt inom det lokala näringslivet i Svalöv. Projektet ska via kompetensutvecklingsinsatserna öka medvetenheten kring de horisontella principerna, för att bidra till en fullbordad utveckling av de anställdas kompetens och bidra till ett livslångt lärande. Detta parallellt med att öka attraktiviteten för Svalövs kommun som arbetsgivare inom vård och omsorg, samt bereda kontaktvägar och ökad kompetens för kommunens ukrainare.