23-038-S03 - SPIK - Strat. Partnerskap för Industrins Kompetens

Diarienummer:
23-038-S03
Namn:
SPIK - Strat. Partnerskap för Industrins Kompetens
Startdatum:
2024-01-01
Slutdatum:
2026-12-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5561012153
Projektägare:
Industriellt UtvecklingsCentrum Syd Aktiebolag
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
21119
Stödmottagare ort:
MALMÖ
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
1500
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Industrin i Blekinge, Skåne och Sverige står inför flera stora och gemensamma utmaningar. På kort tid behöver industrin drastiskt minska sina klimatavtryck. Detta skifte, som drivs av ökade internationella regler och krav och en ökad efterfrågan från konsumenterna, påverkar samtliga delar i företagens verksamheter. Den gröna omställningen kräver nya och cirkulära produktionsmetoder, utveckling och investeringar i nya klimat- och miljösmarta material och produktionstekniker och - inte minst - nya, gröna och ekonomiskt hållbara affärsmodeller.

Den gröna omställningen påverkar alla typer av tillverkande företag, stora som små och oavsett bransch. Men jämfört med större företag saknar små och medelstora företag resurserna och kompetenserna som krävs för att möta allt skarpare hållbarhetskrav som ställs i politiska beslut och av kunderna.

En nyckel för en framgångsrik grön och ekonomiskt hållbar omställning är engagerade och välutbildade medarbetare som aktivt kan bidra till, utveckla och accelerera den gröna omställningen.

Genom ett partnerskap mellan arbetsmarknadens parter (IF Metall och Teknikföretagen) och de industriella utvecklingsaktörerna (IUC Syd och Techtank), beprövade metoder, arbetssätt och verktyg är målsättningarna med projektet att möta, och bidra till att lösa, tre väsentliga utmaningar:
1. Behovet av att öka kompetensen hos anställda för att dessa aktivt ska kunna bidra till industrins gröna omställning.
2. Låg andel företagsledningar som arbetar systematiskt och strategiskt med sin kompetensförsörjning.
3. Svårigheterna att nå ut till individerna, så att alla får tillgång till kunskapshöjning.

En hörnsten i projektet är att arbeta strategiskt, strukturerat, och affärsdrivet i verktyget Mind the Gap. Verktyget möjliggör en analys som kopplar företagens affärsstrategi till hållbarhetskraven och kompetensbehoven som behövs för att genomföra den gröna omställningen av företaget. Utifrån dessa analyser skräddarsyr, beställer och levererar projektet kompetensutvecklingsinsatserna till företagets medarbetare, vilket ökar medarbetarnas förmåga att leda och bidra till den gröna omställningen.
Projektets målsättningar är att nå ut till 100 företag och engagera 1500 individer i kompetensutveckling för den gröna omställningen. Vidare kommer även 100 kompetensanalyser genomföras. Genom att arbeta nära företagen och med hjälp av projektparterna kommer projektet också att etablera en stark grund för framtida kompetensförsörjning.

Långsiktigt ska projektet bidra till en snabbare takt i den gröna omställningen, fler företagsledningar som arbetar strategiskt med kompetensförsörjning, fler medarbetare i industrin som står rustade med rätt kompetensmässiga förutsättningar att bidra till den gröna omställningen och – ytterst – en grön och hållbar produktion och sysselsättning i Blekinge, Skåne och Sverige.