23-037-S06 - Starkare

Diarienummer:
23-037-S06
Namn:
Starkare
Startdatum:
2024-02-01
Slutdatum:
2027-01-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8382005281
Projektägare:
FÖRENINGEN FURUBODA
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
29686
Stödmottagare ort:
ÅHUS
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
80
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Starkare är ett projekt med medel från Europeiska socialfonden inom utlysningen PO A2: Insatser för aktiv inkludering i Sydsverige. Projektet genomförs i Malmö i samarbete med Malmö stad och Försäkringskassan. Problemet som projektet adresserar är det utanförskap som växer fram i socio-ekonomiskt eftersatta grupper utifrån en utveckling på arbetsmarknaden där allt högre krav på utbildning efterfrågas. En stor del av befolkningen i Malmö saknar fullgjord gymnasieutbildning och har svårt att konkurrera om arbete. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan och arbetslösheten stiger snabbare hos personer med någon typ av funktionsnedsättning.

Projektet vill utifrån detta möta individer i utanförskap, långtidsarbetslösa, individer som saknar gymnasieutbildning och personer med funktionsnedsättning i en projektaktivitet som förbereder individen för fortsatta insatser inom kommun och/eller Arbetsförmedlingen alternativt leder till studier. Projektet arbetar med en metod som förenar folkhögskolans pedagogik med social inlärningsteori tillsammans med MI – motiverande samtal. Andra modeller som används är Supported education och principer från den danska BIP-studien.

Perspektiv kring jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering är integrerat i projektets metod och aktiviteter.

Insatsen bygger på gruppdynamiska aktiviteter med låg tröskel, där individen kan finna en trygg plats och goda relationer för att kunna utveckla sin självbild och röra sig framåt på vägen mot egen försörjning, självständighet och framtidstro.