23-037-S05 - Unga inkluderar

Diarienummer:
23-037-S05
Namn:
Unga inkluderar
Startdatum:
2024-01-01
Slutdatum:
2025-12-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8024476932
Projektägare:
FÖRENINGEN HASSELA SOLIDARITET
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
21127
Stödmottagare ort:
MALMÖ
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
240
Insats av strategisk betydelse:
Nej


Centralt för projektet är att testa nya vägar där de som är berörda av komplexa problem ges makt och inflytande att medskapa till att söka lösningar. Projektet anställer unga samhällsutvecklare som har egen erfarenhet av att vara unga vuxna utan arbete eller studier.

Projektet tar sig an exkluderingen av unga utan arbete eller studier och utgår från att ESF-medel som efterlyser Insatser för aktiv inkludering i Sydsverige, bygger på en identifiering av att individer är exkluderade. De som är exkluderade tillskrivs ofta att de lever i utanförskap. Genom att använda begreppet exkludering i stället för utanförskap blir det ett större fokus på strukturella orsaker än på individuella. En sådan synvända sker i nya samverkansformer och hör till projektets styrka, som resultat av samverkan mellan det offentliga ansvaret och ett civilsamhällesperspektiv.

Projektägare är Hassela Solidaritet med erfarenhet av att arbeta med exkluderade människor sedan 1969. Samarbetsparter är två förvaltningar inom Lunds kommun som alla har ett engagemang för de berörda unga. Övriga aktörer är Tora Vega Folkhögskola, Youth2030 Movement, Mobila gruppen, Kvinnojouren Lund och Hemgården.

Syftet med projektet är aktiv inkludering av unga som är berörda av exkludering från studier och arbetsmarknad. Konsekvenserna av exkluderingen är att de är utan arbete och utan fullföljda studier. Därför har aktiviteterna fokus på att påbörja eller återstarta studier eller alternativt att närma sig arbetsmarknaden. Genom att studera eller arbeta får individer ett vardagssammanhang som ökar deras känsla av sammanhang och därmed ges förutsättningar för att må bättre och stärka sin självkänsla. Jobb eller studier är resultat av projektets insatser, den förväntade effekten av dessa resultat är att unga ska uppleva att de är mer inkluderade i samhället. Den effekten är inte självklar av jobb eller studier därför har projektet ambitionen att jobba medskapande med deltagarna för att ge dem motivation och förutsättningar för att vara delaktiga och ha möjlighet att påverka samhället.

Projektet vänder sig till individer som är berörda av exkludering från studier och arbete, främst unga vuxna, 16 – 29 år. Det är en grupp som kräver att projektet på alla sätt är jämställt, tillgängligt och icke-diskriminerande. Det är ett inarbetat förhållningssätt hos projektets aktörer, som har stor erfarenhet av att möta de berörda och vet att det är en brokig grupp av unga med olika behov. Många mår dåligt med psykisk ohälsa och en stor andel har NPF-diagnoser, en del har utomeuropeisk bakgrund, en del "sitter hemma" medan några är utåtagerande i riskzonen för att rekryteras till kriminalitet. Många är unga som bara valde bort en skola som inte passade för dem just då. Alla är unga med resurser för att ta aktivt ansvar i sin egen utveckling. Projektet använder begreppet "de berörda" i stället för "målgruppen", eftersom målgrupp riskerar att beskriva de berörda som objekt för andras insatser.

Projektet bygger på att komplexa problem, som exempelvis exkludering, måste hanteras tillsammans med de som är berörda av problemet. Det är en slutsats från en bred vetenskaplig forskning. Utöver den vetenskapliga förankringen bygger projektet på olika försök att arbeta medskapande med unga vuxna utan arbete eller studier. Angreppssättet innebär att de berörda har varit med och tagit fram metoden med unga samhällsutvecklare som anställs som projektmedarbetare och kommer med den unika kompetensen att de själva har erfarenhet av att vara ung vuxen utan arbete eller studier.

Projektmedarbetarna utvecklar metoder för att tillsammans med unga vuxna deltagare stärka deras drivkraft att äga sin egen utveckling. Enligt omfattande dansk forskning (BIP) är en avgörande framgångsfaktor att tro på den unges förmåga och se hen som en resurs i det gemensamma arbetet med att hitta en väg till ett gott liv. Dessa förhållningssätt kan i vissa situationer kräva synvändor inom institutioner, utbildningsaktörer och förvaltningar. Projektet har för avsikt att erbjuda ett brett erfarenhetsutbyte som leder till förhållningssätt som blir till bestående effekter av projektet.