23-037-S03 - ZERO WASTE Noll slöseri med mänskliga resurser

Diarienummer:
23-037-S03
Namn:
ZERO WASTE Noll slöseri med mänskliga resurser
Startdatum:
2024-02-01
Slutdatum:
2027-01-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001025
Projektägare:
BURLÖVS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
23221
Stödmottagare ort:
ARLÖV
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
74
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet Zero Wastes - Noll slöseri med mänskliga resurser, målsättning är att flera kvinnor och män i Burlövs kommun (18–64 år) som står långt från arbetsmarknaden med komplex problematik och psykisk ohälsa ska komma närmare arbete genom stegförflyttning.
Att vidga arbetsmarknaden och kunna erbjuda långtidsarbetslösa arbeten behövs det nya vägar till rehabiliteringen och sysselsättning i Burlövs kommun. Under projektets genomförande kommer Burlövs kommun att samarbeta med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, primärvården i region Skåne, ideellsektorn och näringslivet. Zero Waste blir en satsning för att stödja invånare som behöver strukturerad och målinriktad stöd i att hitta sina mål och kompetenser samt uppnå arbetsmarknadens krav. Detta uppnås via individanpassade aktiviteter på arbetsintegrerade förberedandeplatser i samarbete med sociala företag i Burlövs kommun. Genomförandefasen är uppdelat på tre steg. Under det första steg initieras processen med tid för förberedelse för att skapa en så stärk deltagardelaktighet som möjligt. Under steg två erbjudas deltagare förberedande stödinsatser på en verksamhet för att testa om individen kan komma vidare till Arbetsförmedlingens insatser. Inom ramen för projektet finns det möjlighet att anpassa arbetsuppgifter och arbetstider utifrån deltagarens förutsättningar och behov. Steg tre är nätverksbyggande och sammanföringen med näringslivet.