23-036-S01 - Förstudie problematisk skolfrånvaro Lunds kommun

Diarienummer:
23-036-S01
Namn:
Förstudie problematisk skolfrånvaro Lunds kommun
Startdatum:
2024-02-01
Slutdatum:
2024-07-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001132
Projektägare:
LUNDS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
22100
Stödmottagare ort:
LUND
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Skolfrånvaro är ett komplext problem för kommuner och i synnerhet för skolan och socialtjänsten. Den här förstudien fokuserar på den problematiska skolfrånvaron i årskurs 7-9 i Lunds kommun. Under läsåret 22/23 hade 372 elever i Lunds grundskolor en total frånvaro högre än 30 %, och för elever i årskurs 7 - 9 var det 249 elever. Lunds kommun har identifierat och vill arbeta vidare med fyra grupper av orsaker gällande skolfrånvaro: individuell, social, skol-, samt organisatorisk nivå.

Målet med förstudien är ett samlat underlag för en ansökan till ESF PO A.2 med syfte att förebygga och främja skolnärvaro samt att minska studieavbrott. Ett framtida projekt ska arbeta med att minska den problematiska skolfrånvaron i Lunds kommuns grundskolor genom att tidigt fånga upp elever med frånvaro eller risk för frånvaro, genom kartläggning och samordning, med särskilt fokus på faktorerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Primära aktörer i denna förstudie och ett kommande genomförandeprojekt är Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Barn och skolförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen?samt Utbildningsförvaltningen. Det finns idag en kommunövergripande överenskommelse om samverkan i Lund kring problematisk skolfrånvaro och området är också ett av tre prioriterade områden i kommunen. Vidare har Lunds kommun under 2022-2023 gjort en analys för att få en samlad bild av den problematiska frånvaron i kommunen. I analysen ingick kartläggningar samt studier av potentiella modeller för samverkan och insatser.

Förstudien har fyra delmål:
1. Fördjupad och förankrad problem- och behovsanalys på individ-, organisations- och strukturnivå samt fördjupad intressent- och målgruppsanalys.
2. Fördjupad jämställdhets-, tillgänglighets- och likabehandlingsanalys, och framtagande av förslag på insatser och samverkansformer.
3. Förslag på samverkansform(er) för de deltagande förvaltningarna som sätter eleven i fokus.??
4. Förslag på insatser på individnivå, sociala nivå, skolnivå och organisationsnivå, inklusive roller och ansvar fördelat på medverkande verksamheter.

Förstudien kommer ledas av en projektledare som tillsätts internt från de deltagande förvaltningarna eller kommunens interna projektledarpool. I genomförandet av förstudien kommer projektledaren, förstudiens arbetsgrupp och projektägande förvaltning (kommunkontoret), att genomföra utrednings- och kartläggningsarbete samt planera framtida projekt enligt Logical Framework Approach (LFA). I förstudien innebär detta bland annat att arrangera workshops och på andra sätt engagera den primära målgruppen, eleverna, och den sekundära, berörda verksamheter.
Förstudiens resultat sammanfattas i en slutrapport, som utgör grunden för en fullständig projektansökan.