23-035-S02 - Förstudie Förebygga sjukskrivningar i SKNO

Diarienummer:
23-035-S02
Namn:
Förstudie Förebygga sjukskrivningar i SKNO
Startdatum:
2024-02-01
Slutdatum:
2024-06-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000985
Projektägare:
HÄSSLEHOLMS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
28180
Stödmottagare ort:
HÄSSLEHOLM
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Problemet som denna förstudie vill arbeta med är ökad sjukfrånvaro i Skåne Nordost-kommunerna. Sett till statistiken har sjukfrånvaron ökat i kommunerna över tid. Sjukfrånvaron varierar även från kommun till kommun. Ur ett individperspektiv är kvinnor mer drabbade än män. Mest drabbade är även kvinnodominerade sektorer som hälsa, vård, omsorg och skola. Inom dessa sektorer är även kommunerna stora arbetsgivare. Sett ur ett organisations- och arbetsgivarperspektiv är problemet med ökad sjukfrånvaro högt prioriterat av kommunerna. Sjukfrånvaron har stor betydelse för kommunerna när det kommer till den faktiska inverkan på tillgången till personal och kompetens. Ett framgångsrikt arbete med att skapa en hållbar arbetsmiljö som förebygger och motverkar sjukskrivningar är centralt för att klara framtidens kompetensförsörjning. I denna förstudie deltar relevanta tjänstepersoner från ledningsgrupperna i deltagande Skåne Nordost-kommuner. I förstudien vill kommunerna lära av varandra, få detaljerad kunskap och inspireras av redan pågående och framgångsrika aktiviteter inom området för att utforma bästa möjliga insatser. Det förväntade målet med denna förstudie är att besvara identifierade frågeställningar för att kunna lämna in en eller flera väl underbyggda projektansökningar från Skåne Nordost-kommunerna till Europeiska Socialfonden+ 2021–2027.