23-035-S01 - Förstudie sjukskrivna Landskrona stad

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-035-S01
Projektägare organisationsnummer:
2120001140
Projektägare:
LANDSKRONA KOMMUN
Namn:
Förstudie sjukskrivna Landskrona stad
Startdatum:
2024-01-02
Slutdatum:
2024-06-30
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
26180
Stödmottagare ort:
LANDSKRONA
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-035-S01

Det finns två stora utmaningar inom Landskrona stad (och i samhället i stort). Två utmaningar som hänger samman och i viss mån kan utgöra varandras lösningar. Den ena handlar om en "växande brist" på arbetskraft, framförallt inom vissa delar i välfärdssektorn. Den andra handlar om människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden och därmed utgör en "arbetskraftsreserv".
Vi vet att arbetskraften inte kommer att räcka till framöver. Mellan 2022–2032 kommer behovet av ytterligare medarbetare öka med 175 000 i näringslivet, med 75 000 i kommuner och regioner och 15 000 i staten, enligt beräkningar från Svenskt Näringsliv och SKR. Sammanlagt innebär det att det kommer krävas ytterligare 265 000 medarbetare till 2032. Samtidigt kommer bara 144 000 fler vara i sysselsättning 2032. Vi behöver ta tillvara på alla individer i samhället som har en arbetsförmåga och att få både individer och arbetsgivare att se arbetsförmåga, oavsett omfattning, som en tillgång.
Bristen på arbetskraft kommer sannolikt att bli så stor att de traditionella vägarna för kompetensförsörjning, rekrytering och fortbildning, inte kommer att räcka till (inom vissa områden är vi redan där). Som arbetsgivare blir det viktigt att använda de traditionella vägarna effektivare, men framförallt att kunna se och utveckla nya vägar att säkerställa verksamhetens förmåga att lösa sitt uppdrag.
En central (och nödvändig) väg handlar om att bättre ta tillvara och få nytta av de kompetenser som finns tillgängliga på arbetsmarknaden och i "arbetskraftsreserven". Det handlar i hög grad om hur vi förstår och ser på kompetenser, och hur vi organiserar arbetet så att vi kan ta tillvara dem på effektivaste sätt. Vi kommer kanske inte att kunna rekrytera medarbetare som är "kompletta" från dag 1 men i stället hitta medarbetare som "passar in" i stort och organisera arbetet för lärande och komplettering av det som saknas.
Förutsatt att hypotesen är riktig förutsätter den att vi förnyar vårt sätt att arbeta med kompetensförsörjning. Samtidigt kan utmaningen bli en drivkraft för att utveckla arbetet inom arbetsmarknadsområdet, att gå från perspektivet att "minska arbetslösheten" till perspektivet att "ta tillvara arbetskraftsreserven" för att stödja kompetensförsörjningen framåt.
Ett första led i en sådan utveckling handlar dels om att få en gemensam bild av kompetensförsörjningsutmaningen. Dels om att få en bild av tillgången, "arbetskraftsreserven" och vad som krävs för att kunna ta tillvara den. Därför skulle vi vilja genomföra en djupgående kartläggning över en av de målgrupper som kan komma att bli avgörande för den framtida kompetensförsörjning. Det vill säga långtidssjukskrivna i Landskrona.
Målet med förstudien är att se och verifiera behovet av att arbeta med denna grupp via en djupgående kartläggning. Synliggöra det faktiska behovet för att ta fram och anpassa metoder och arbetssätt utifrån målgruppens och parternas verkliga behov.
Syftet med förstudien är att ta fram underlag för projekt inför kommande utlysningar. Syftet blir därför i förlängningen även att arbeta för minskad ohälsa i relation till arbete, minskad långtidssjukskrivning, minskat antal ohälsodagar, samt stärkta strukturer och samverkansformer för förebyggande av ohälsa och långtidssjukskrivning. Ett särskilt fokus kommer vara att minska ohälsan i relation till arbete för kvinnor, sett till hur målgruppen ser ut, och därmed minska könsskillnaderna i den arbetsrelaterade ohälsan.
Under förstudien kommer följande aktiviteter att genomföras:
- statistikinsamling – hur ser den faktiska målgruppen ut?
- intervjuer med representanter från målgrupp, arbetsgivare och sjukskrivande part – vilka är de faktiska behoven? Hur är synen på målgruppen? Hur ser tron och förväntan på återgång till arbetet ut?
- omvärldsbevakning – hur arbetar andra med målgruppen? Finns det andra kommuner som är intresserade av liknande satsningar och projekt?
- workshops – tre stycken, en med fokus på analys av målgruppen, en med fokus på kompetensförsörjning och omställning och en på framtiden
- framtagande av rapport – utifrån fastställda krav och angivna ramar
- framtagande av ansökan – med grund i statistik, målgruppsanalys och formulerade framtida arbetssätt och metoder
- projektgruppsmöten – för löpande planering och uppföljning