23-034-S03 - Stärkt attraktionskraft och mottagningskapacitet

Diarienummer:
23-034-S03
Namn:
Stärkt attraktionskraft och mottagningskapacitet
Startdatum:
2024-02-01
Slutdatum:
2026-12-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002411
Projektägare:
SUNDSVALLS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
85185
Stödmottagare ort:
SUNDSVALL
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Region Västernorrland kännetecknas likt övriga Norrland av låg befolkningstäthet och en åldrande befolkning. Det i relation till den strukturomvandling som pågår just nu i regionen med nya etableringar och växande näringsliv som kräver ökad kompetensförsörjning, ställs höga krav på kommunerna att tillgodose näringslivets behov för att skapa hållbar tillväxt i hela regionen.
Projektet SAM - Stärkt attraktionskraft och mottagningskapacitet i Höga Kusten och Sundsvallsregionen, ska möta den pågående samhällsomvandling som kräver samordning och kapacitetsförstärkning av lokala och regionala strukturer för att möta behovet av ökad kompetensförsörjning.
Projektet ska säkerställa smidigt och anpassat stöd för nationell och internationell kompetens som väljer att flytta till regionen för arbete. Tillsammans, ska projektet bidra till en attraktiv arbetsmarknadsregion dit människor väljer att flytta till.

Projektet utgår från handlingsplanens vision och främst då andra meningen i visionen: Mellersta Norrland erbjuder attraktiva livsmiljöer för alla med goda möjligheter till stöd, utveckling och livslångt lärande för såväl individer, företag som organisationer. Det privata näringslivet och den offentliga sektorn har den kompetens och förnyelseförmåga som krävs för att möta framtiden på
ett långsiktigt hållbart sätt." Fokus för projektet ligger på prioritering 2: Rätt kompetens på en föränderlig arbetsmarknad och prioritering 3: Förbättrade förutsättningar för en långsiktigt hållbar och inkluderande arbetsmarknad.

De områden i utlysningen projektet ska genomföras mot är Samverkan och organisering
Det mål vi tänker jobba mot är:
Fler arbetsgivare får sina kompetensbehov tillgodosedda och fler individer etableras på
arbetsmarknaden. Projektet kommer inte att jobba direkt mot enskilda företag utan med befintliga nätverk som företag, kommuner och andra aktörer har. Det är ett strukturskapande projekt så att individer etableras på arbetsmarknaden är en indirekt effekt och långsiktigt mål.
Insatser som projektet främst ska titta på strukturer och metoder för är:
- Utveckla nya sätt att tillvarata kompetens och kompetensförsörja verksamheten till följd
av utmaningar kopplade till den glesa geografin.
- Främja nya arbetssätt och praktiska möjligheter till breddad rekrytering, arbetsdelning
och kompetensmässig rörlighet på arbetsplatser.
- Stärka förutsättningar och utvecklar nya arbetssätt kring mottagning och samordning av
praktikanter och studerande i behov av olika former av verksamhetsförlagt lärande.
- Utveckla och/eller stärka strukturer för kompetensanalys, validering och studie- och
yrkesvägledning samt förbättrad samverkan mellan aktörer för att stärka
kompetensförsörjningen och förbättra individers möjligheter till arbetsmarknadsetablering.
- Stärker samverkan mellan utbildningsaktörer och relevanta aktörer i arbets- och
föreningsliv.
- Stärker samverkan mellan offentliga (och/eller idéburna) aktörer för att samla och
koordinera samhällsfunktioner med stor geografisk spridning.

Projektet kommer att jobba med hela eller delar av ovanstående insatser och kommer även att samverka med relevanta strukturer inom de andra insatserna i utlysning programområde D.

Projektets skapade strukturer ska arbeta mot nationella strategin för hållbar utveckling, Regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland, RUS2030, och andra strategier för utveckling och kompetensförsörjning i regionen. I nationella strategin pekar man på en hållbar utveckling i alla delar av landet. Utvecklingskraften i städer, tätorter samt gles- och landsbygder ska stärkas och klyftorna ska minska. Möjligheterna att bo, leva och verka i hela landet ska förbättras. Där är attraktionskraft, mottagningskapacitet och inkludering en viktig faktor för att lyckas med det. Vi i norra Sverige måste ha riktigt bra stöd och service för att ta emot och inkludera de som flyttar hit. Eftersom vi är inte har samma förutsättningar gällande bland annat infrastruktur och utbud som södra Sverige. De strategiska områdena i strategin vi ska jobba för, som ju utlysningen bygger på är:
Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet

Projektet stämmer även väl överens mot de tre målen i RUS2030 dess prioriteringar:
År 2030 har Västernorrland som plats stärkts i ett nationellt och globalt perspektiv.
Projektet ska bidra till prioriteringarna Kraftsamling för att skapa, attrahera och behålla kompetens och investeringar till länet och Ett modigt regionalt ledarskap som tar ansvar för framtiden.

År 2030 är Västernorrland den plats som människor väljer för att leva och besöka.
Projektet bidrar till en Växande region med attraktiva, livskraftiga städer och landsbygder. Genom att vi paketerar och kommunicerar hela regionens arbetsmarknad, boende, service och utbud skapar vi Ökad upplevd närhet till omvärlden, oavsett om den är fysisk eller digital.

År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa
Samlade behovet från projektets nätverk för att attrahera, identifiera och inkludera kompetens kommer att bidra till Ett regionalt matchat utbildningsutbud, att Skola och arbetsliv samverkar kring arbetsmarknadens möjligheter för ökad matchningsgrad samt Fler nya och växande hållbara företag och fler företagsamma invånare.

Projektet består av fyra arbetspaket:
AP 1 – Projektledning och fysisk servicefunktion, där bland annat detta görs.
Testbädd fysisk servicefunktion som kan implementeras i alla kommuner. Exempelvis där man har medborgar- och/eller företagsservice.
Servicefunktion Pop-up som kan sättas upp på mässor, hos arbetsgivare med mycket nationell och internationell kompetens och på andra mötesplatser i kommunerna. Ett gott exempel som vi vill titta mer på där är High Coast International Hub i Örnsköldsvik som vill kunna ha hub/nod på torget eller vid events där man bjuder in internationell och nationell arbetskraft som flyttat hit.
Jobbmässa nationellt/internationellt. Vi ska titta på jobbmässa södra Sverige och internationellt, exempelvis i Nederländerna där andra regioner attraherat kompetens.
Referensgrupp med näringslivsaktörer. Vi har tillsammans med Region Västernorrland tänkt att bjuda in Handelskammaren Mittsverige, Företagarna, Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet, Bron Innovation, IUC med industrigrupper, myndighetsnätverket och andra aktörer/nätverk med stort kompetensbehov.
Workshops/seminarier. För lärande och kunskapsspridning till primära målgrupper för projektet
Analyser och samordning av övriga arbetspaket?

AP 2 -Digitalt ekosystem, där bland annat följande görs:
Internationell portal för attraktionskraft och locka kompetens. Portalen ska likna de moveto-sidor som bland annat Business Region Göteborg har. Men ska även kunna användas för att kommuner och arbetsgivare ska kunna visa upp sitt behov av kompetens och komplettera samt leda till deras egna kanaler för att attrahera till sin bransch, kommun eller plats. Detta gör vi genom att titta på rollfördelning och samordna med övriga lokala och regionala digitala plattformar.
Titta på användning av AI, CRM och andra digitala verktyg för att konvertera intressenter.

AP 3 - Attraktionskraft, där bland annat följande görs:
Kommunikationsplattform utifrån varumärkesmätning. Genom att titta på våra styrkor och möjligheter samt mäta hur attraktiva vi är ska vi göra en guideline för hur vi som gemensam region kommunicerar mot olika målgrupper och marknader för att skapa attraktionskraft. Vi ska titta på rollfördelning och samordna arbetet med övriga lokala och regionala konstellationer på tema attraktionskraft och marknadsföring i norra Sverige. Ett gemensamt kommunikationsnätverk med relevanta representanter blir referens för det arbetet.
?Verktygslåda med kommunikationsmaterial. Vi ska titta på hur vi precis som bland annat Dalarna, med https://toolbox.indalarna.se/, kan samla filmer, bilder och andra verktyg för att alla ska kunna kommunicera för bäst attraktionskraft.
Utifrån ovanstående kunskaps- och materialinsamlande ska vi testa kommunikation och marknadsföring mot anpassade målgrupper och marknader i Sverige och världen.

AP 4 Mottagningskapacitet och inkludering, där bland annat följande görs:
Metod och koncept för att attrahera, identifiera och inkludera kompetens. Samordnas med nätverk och andra konstellationer som jobbar med mottagning och inkludering nationellt, regionalt och lokalt.
Aktiviteter och verktyg för inkludering. Samordnas med nätverk och andra konstellationer som jobbar med mottagning och inkludering nationellt, regionalt och lokalt. Torsboda Business Support, Destination Jobb med Jobbaochlev.se, destinationerna Sundsvall och Höga Kusten, civilsamhället, ambassadörsnätverk, inflyttningsservice i kommunerna, arbetsgivarnas egna relocationservice och andra relevanta aktörer är viktiga samverkanspartners.
Mottagnings och inkluderingsnätverk blir referens för det arbetet.
Implementering av kunskap och verktyg från övriga arbetspaket.