23-032-S03 - Förstudie stärkt samverkan

Diarienummer:
23-032-S03
Namn:
Förstudie stärkt samverkan
Startdatum:
2024-01-01
Slutdatum:
2024-07-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220001990
Projektägare:
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Samordningsförbundet Jämtlands läns övergripande målgrupp, personer i arbetsför ålder 16-64 år som varken arbetar eller studerar och behöver samordning för att närma sig arbete och/eller studier, är medborgare som har behov av ett utökat stöd och samverkan från flera av förbundets medlemmar för att nå egen försörjning. Målgruppen beskrivs ofta som personer med komplex problematik och anses svåra att matcha till arbete och studier och inkluderas inte i tillräcklig utsträckning på arbetsmarknaden. Det betyder i sin tur att arbetsmarknaden inte tillvaratar all möjlig arbetskraft och inte ger dessa individer en plats i den kompetensförsörjningskedja som Jämtlands län behöver. Vi vet också utifrån samordningsförbunds mångåriga lokala, regionala och nationella arbete att det lika mycket handlar om våra myndigheters komplexa organisationer. Myndigheternas olika uppdrag och organisering leder till svårigheter att samverka över verksamhetsgränser utifrån individers faktiska behov.

Samordningsförbundet Jämtlands län har uppmärksammat behovet av en förstudie som bidrar till mer kunskap om hur medlemmarna kan effektivisera den finansiella samordningen, hur de kan stärka målgruppens stödfunktioner i gles geografi och hur de kan möjliggöra arbetet med behovsenliga arbetsmetoder på individ- och organisationsnivå där också jämlikhets- och jämställdhetsarbetet systematiseras på alla nivåer.

För att lyckas med inringade behov och för att förstudien ska bidra till att tydliggöra hur ett genomförandeprojekt ska utformas utgår förstudien utifrån den övergripande målsättningen att:
Samordningsförbundet Jämtlands läns medlemmar får en fördjupad kunskap, samsyn och planering framåt för hur de på bästa sätt stärker samverkan som bidrar till att förbundets målgrupper tar sig in på arbetsmarknaden, får en långsiktig egen försörjning och tar plats i länets kompetensförsörjningskedja.

Förstudien arbetar utifrån olika delmål och kommer genom omvärldsbevakning, fokusgrupper, intervjuer och workshopseminarier ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser, med stöd av dessa ska förstudien skapa ett behovsnära beslutsunderlag som möjliggör mobilisering inför ett genomförande projekt. Förstudien ska bidra till smarta länsövergripande lösningar som stärker samverkan i länet och möjliggör en starkare och mer inkluderande arbetsmarknad.

Målgrupp och mottagare av förväntat resultat är Samordningsförbundets Jämtlands läns medlemmar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jämtland Härjedalen och de åtta kommunerna Östersund, Krokom, Bräcke, Åre, Berg, Strömsund, Ragunda och Härjedalen samt andra relevanta samhällsaktörer.