23-032-S02 - NIA - Nod för Inkluderande Arbetsliv

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-032-S02
Projektägare organisationsnummer:
7164618279
Projektägare:
Coompanion - Kooperativ Utveckling Jämtlands län
Namn:
NIA - Nod för Inkluderande Arbetsliv
Startdatum:
2024-01-01
Slutdatum:
2024-07-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-032-S02

Med utgångspunkt i att den lokala arbetsmarknaden som sådan behöver förändras och ta ett större ansvar för att anpassas och bli mer inkluderande (därtill mindre diskriminerande, mer jämställd och mer tillgänglig), samt att samordning krävs i stödstrukturerna, ämnar förstudien utarbeta förslag till färdplan för utformning av en hållbar struktur som ska stärka kompetensförsörjningen och inkludera fler arbetssökande på arbetsmarknaden. Detta med särskilt fokus på att sociala företag och social upphandling, tillsammans med effektiva och inkluderande nätverk, skulle kunna utgöra nyckelfaktorer för en mer effektiv kompetensförsörjning. Tröga strukturer, invanda rekryteringsmönster, normer på arbetsmarknaden, diskriminering, fördomar, bristande samverkan och okunskap är hinder som förstudien avser penetrera. Detta genom att omvärldsbevaka, analysera och sammanställa tidigare forskning, metoder och insatser samt genom att förvalta och bygga vidare på det lokala arbete som bedrivits genom Innanförskapsakademin Jämtland AB. Utöver det genom att samverka med och intervjua lokala privata och offentliga arbetsgivare, sociala företag samt stödstrukturernas aktörer fokusera problemområden och ge förslag på metoder som kan prövas i ett genomförandeprojekt. Förstudien avser undersöka tesen att ett nätverkskluster/nod i egen organisationsform som stöttar och samordnar privat näringsliv, offentliga arbetsgivare, sociala företag och stödaktörer kan bidra till lösning för att stärka kompetensförsörjningen och inkludera fler på arbetsmarknaden.
Förstudien avser identifiera och mobilisera aktörer som är aktuella för att samverka kring eller ingå i en stödstruktur i ett genomförandeprojekt, samt tydliggöra roller, ansvarsfördelning och avgränsningar inför ett sådant. Förstudien bygger på samarbete mellan Coompanion, Östersunds kommun, Krokoms kommun och Arbetsförmedlingen.