23-032-S01 - Socialt entreprenörskap social innovation - SESI

Diarienummer:
23-032-S01
Namn:
Socialt entreprenörskap social innovation - SESI
Startdatum:
2024-01-01
Slutdatum:
2024-12-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
7164603867
Projektägare:
Coompanion - Kooperativ Utveckling Västernorrland
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
85233
Stödmottagare ort:
SUNDSVALL
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Förstudien skapar förutsättningar för ett genomförandeprojekt som i samverkan med relevanta aktörer, kommer att bidra till att höja kunskap och därmed status för socialt entreprenörskap.

En omvärldsanalys kommer att genomföras för att inhämta kunskap och erfarenheter från andra liknande projekt, forskning och rapporter. En fördjupad intressentanalys genomförs för att identifiera relevanta samverkansparter i ett genomförandeprojekt. En fördjupad behovsanalys ska vara genomförd hos 15 kommuner i Jämtland Härjedalen och Västernorrlands län. En fördjupad kartläggning kring kompetensbehov ska vara genomförd bland 10 sociala företag. En enkätundersökning genomförs genom utskick per post till ekonomiska föreningar och ideella föreningar med näringsverksamhet i Mellersta Norrland kring behov av stödstruktur. Ett analysseminarium genomförs med aktörer i den sociala ekonomin kring metoder och modeller som kan spela roller på jobb och kompetens i regionen. Ett informationsmaterial med statistik kopplat till kvinnors företagande tas fram samt en prototyp på lärprogram tas fram och testas inför ett genomförandeprojekt.

Genom genomförandeprojektet skapas förutsättningar att den sociala ekonomins organisationer får stärkta resurser att genomföra sina uppdrag. Detta kommer också att skapa förutsättningar för individer som står långt från arbetsmarknaden att närma sig egen försörjning och att deras kompetens och potential tillvaratas. Detta leder till att fler arbetsgivare får sina kompetensbehov tillgodosedda. Företag och människor får möjlighet att utvecklas och utveckla bygden. Projektet kommer att stärka människors förmåga att samverka för förbättrad service på glesbygden genom socialt entreprenörskap. Kommunernas och övriga organisationers kunskap om riktade insatser för inkludering till den sociala ekonomins organisationer kommer att öka. Projektets mål är att skapa förutsättningar och främja samverkan för att höja kunskapen om den sociala ekonomins möjligheter och förmåga att utgöra en hållbar roll och ett kraftfullt alternativ som tillgodoser arbetsgivarnas kompetensbehov och att fler individer etableras på arbetsmarknaden.