23-031-S01 - Alla behövs - 100 % av varje individs förmåga

Diarienummer:
23-031-S01
Namn:
Alla behövs - 100 % av varje individs förmåga
Startdatum:
2024-02-01
Slutdatum:
2026-06-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002403
Projektägare:
HÄRNÖSANDS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
87180
Stödmottagare ort:
HÄRNÖSAND
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
55
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Härnösands kommun står liksom övriga kommuner inför mycket stora utmaningar vad gäller sin kompetensförsörjning. Det råder idag en samhällsparadox där de som arbetar blir utbrända medan de som står utanför arbetsmarknaden mår dåligt och hamnar i utanförskap. Det finns därmed ett stort behov av att rekrytera ytterligare personal med rätt kompetens inom såväl barnomsorg som vård och omsorg. Samtidigt har Härnösands kommun den högsta arbetslösheten i Västernorrlands län. I juli 2023 var andelen inskrivna arbetslösa i kommunen 8,5 % jämfört med 5,8 % i länet som helhet. Andelen inskrivna arbetslösa kvinnor var 8,6 % och andelen inskrivna arbetslösa män 8,4 %. Bland inskrivna arbetslösa utrikesfödda var arbetslösheten i Härnösands kommun samma månad ännu högre 24,1 % jämfört med 17,7 % i länet som helhet.

Vid rekrytering blir det emellertid tydligt att många sökande har för låg eller felaktig kompetens alternativt är för språksvaga för att kunna erbjudas arbetstillfällena. Det råder därmed en matchningsproblematik mellan personalbehovet och tillgängliga resurser på arbetsmarknaden. Detta gör det svårt att hitta anställda och vikarier, framförallt mer regelbundna vikarier, vilket är viktigt i arbete med barn, äldre och personer med funktionsnedsättning för att skapa personalkontinuitet, trygghet och patientsäkerhet. Det finns även en svårighet att rekrytera vikarier och anställda som kan tala med utrikesfödda barn och brukare på deras eget språk. Det är därför av vikt att stärka personalstyrkan med kompetent och långsiktig personal samt vikarier som på sikt kan bli fast personal för att öka kontinuiteten.

Inom två år kommer Härnösands kommun glädjande nog att få en ny etablering i form av en batterifabrik som planeras anställa + 2 000 personer. Detta försvårar emellertid kommunens kompetensförsörjning ytterligare, då det skärper konkurrensen om arbetskraften och riskerar att locka många idag kommunalt anställda till anställningar inom batteriindustrin. Etableringen kommer sannolikt även att leda till en ökad inflyttning av arbetskraft från övriga landet, vilket innebär fler barn i behov av barnomsorg och skola.

Härnösands kommun behöver därför utveckla, testa och kvalitetssäkra en modell för att attrahera fler arbetssökande till kommunens verksamhet, därigenom säkra kommunens kompetensförsörjning samt trygga en kvalitativ samhällsservice för medborgarna. Detta vill vi göra genom att kompetenshöja arbetssökande som idag saknar tillräcklig kompetens och/eller språk för att arbeta inom vård- och omsorg, funktionsstöd eller förskola och stötta dem in på arbetsmarknaden. Projektet kommer att arbeta fram utbildningsvägar till vårdbiträde, undersköterska och barnskötare där språkutveckling och yrkesutbildning kombineras och utgår ifrån de arbetssökandes behov och förutsättningar.