23-027-S03 - REDO Academy

Diarienummer:
23-027-S03
Namn:
REDO Academy
Startdatum:
2023-11-20
Slutdatum:
2026-11-02
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2021000654
Projektägare:
SJÖFARTSVERKET
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
60178
Stödmottagare ort:
NORRKÖPING
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
2000
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Arbetet till sjöss är annorlunda än att arbeta på land. Det är en isolerande arbetsmiljö där fartyget är både ett hem och en arbetsplats. Att vara borta från vänner och familj, ibland i veckor eller månader i sträck, innebär utmaningar med svårigheter att dra sig undan och med begränsade möjligheter att söka stöd som kan ha stora negativa effekter på sjöfolks psykiska hälsa. Även om förekomsten av mobbning, trakasserier och mental ohälsa inte är större här än på andra arbetsplatser, medför det en ökad risk för allvarliga konsekvenser att inte kunna lämna sin arbetsplats vid behov. Många som arbetar ombord möter dessutom nedärvda och förlegade normer och kulturer där mental och fysisk ohälsa anses vara en svaghet. Mycket har hänt i branschen de senaste årtiondena; sjöfarten har förändrats från att ha varit stora besättningar, ha långa hamnuppehåll, vara präglad av en stark social samvaro med möjlighet att konsumera alkohol till att vara ett väloljat maskineri med så få i besättningen som möjligt, med korta hamn-vistelser, alkoholförbud m.m. Detta blandat med ett digitalt skifte med plattformar för socialt umgänge i stället för att umgås med sina kollegor i besättningen. Givet att förbättringar gjorts i många avseenden, är arbete ombord en alldeles särskild miljö som kräver särskilda åtgärder för att upprätthålla både fysisk och psykisk säkerhet.

Så hur kan ett rederi/företag säkerställa en bättre arbetsmiljö ombord, vilka metoder krävs och vad behövs det för muskler för att bygga upp en trygg arbetsplats med trygga anställda? Genom projekten i Redo har vi förstått hur de utmaningar som finns i samhället kan manifestera sig i en ombordkontext. Det krävde ett annorlunda tänk och nya metoder för att angripa. Till exempel så studerar vi sambandet mellan psykologisk trygghet och säkerhet ombord och implementerar nyvunnen kunskap i ledarskapsutbildning för sjöfolk. Efterfrågan var större än vi räknat med, och på så sätt har vi kunnat testa metodmaterialet i större skala än förväntat. Vi ser att behoven fortsätter växa och vara stora samtidigt som vi ser att insatser som gjorts uppskattats och gör riktig skillnad. Genom bransch-samarbetet i Vågrätt och med Redo-projekten ser vi dock att det fortfarande finns mycket vi behöver göra för att nå upp till visionen om en arbetsmiljö i världsklass. På sikt behöver varje rederi själv bygga upp kompetens kring förebyggande insatser och ansvara för att sprida kunskap och förståelse till sina besättningar. Med fokus på trygghet, inkludering och innovation, tre grundpelare beskriver resan från att vara omedveten och oförmögen till hur man aktivt arbetar förebyggande för en bra social arbetsmiljö där vi gör medvetna val och på så sätt möjliggör alla medarbetares fulla potential!

För tillfället har projektet Redo 2 fem rederier som tillhandahåller fokusgrupper och en testmiljö ombord. Med Redo Academy vill vi nu ta steget längre genom att bredda innehållet och nå ut till så många rederier som möjligt inom svensk sjöfart - för ett gemensamt krafttag mot en bättre arbetsmiljö ombord. Utbildningarna i Redo Academy riktar sig till alla anställda inom den svenska rederinäringen och erbjuder föreläsningar och utbildning inom våldsprevention, psykisk ohälsa, normer och makt samt inkluderande ledarskap och normkreativ förändringsledning. Redo Academy tillhandahåller också ett metodmaterial som stöttar ledare ombord att bedriva ett systematiskt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningarna drivs av experter inom området och är anpassade för just målgruppen ombordanställda och sjöfarten som bransch med dess säregna utmaningar.