23-026-S15 - En blind fläck - tjejer i gängkriminella miljöer

Diarienummer:
23-026-S15
Namn:
En blind fläck - tjejer i gängkriminella miljöer
Startdatum:
2023-12-01
Slutdatum:
2025-11-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001355
Projektägare:
GÖTEBORGS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
95%
Programområde:
E
Specifikt mål:
E1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
40482
Stödmottagare ort:
GÖTEBORG
Interventionstyp:
127
Antal deltagare:
50
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Det här projektet handlar om tjejerna som växer upp, lever i eller på annat sätt har anknytning till den gängkriminella miljön. Tjejer som många gånger är osynliga och "går under radarn" och därför förblir oupptäckta av polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård och andra samhällsaktörer. Tjejernas situation uppmärksammas inte i tillräckligt hög grad och utsattheten de eventuellt befinner sig i förbises ofta, likaså rollen tjejerna spelar i den organiserade brottsligheten. Projektets övergripande målsättning är att bidra till att unga tjejer i riskzon för långvarig socioekonomisk utsatthet upplever ökad egenmakt och delaktighet i samhället samt möjlighet att påverka sin egen framtid. Detta förutsätter utvecklingen av nya angreppssätt, nya verktyg och ny kompetens som fångar upp och är anpassat efter målgruppens situation och behov. Syftet med projektet är att utveckla förmågan hos samhällsaktörer att upptäcka och tillgängliggöra ett tvärgående genussensitivt samhällsstöd riktat till unga tjejer. Projektet kommer genom socialt innovativa ansatser att utveckla nya former för samhällsstöd riktat till målgruppen. Målet är att tjejerna som befinner sig i den gängkriminella miljön och som är i riskzon för långvarig socioekonomisk utsatthet återupptar studier och etablerar sig på arbetsmarknaden.