23-026-S11 - Supported self employment - företagande för alla

Diarienummer:
23-026-S11
Namn:
Supported self employment - företagande för alla
Startdatum:
2023-12-01
Slutdatum:
2025-11-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8750017579
Projektägare:
STIFTELSEN ACTIVA I ÖREBRO LÄN
Unionens medfinansieringsgrad:
95%
Programområde:
E
Specifikt mål:
E1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
70226
Stödmottagare ort:
ÖREBRO
Interventionstyp:
127
Antal deltagare:
30
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Att den som har en funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som andra att driva företag är en rättighet som finns inskriven i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det stöd som ges till arbetslösa personer med funktionsnedsättning innehåller sällan eller aldrig en fråga om möjligheten att driva eget företag. Samhället ger visserligen stöd på olika sätt till den som vill starta eget företag men det bygger också till stor del på att det ges initialt, att du väldigt snabbt ska kunna klara allt själv utan stöd och att du har kunskaper om lagar, regler, ekonomi mm som omger ett eget företagande. Detta förhållningssätt utestänger många människor från att våga och vilja starta eget företag. Långsiktiga stödstrukturer saknas till stor del.

Det övergripande projektmålet är att metoden Supported self employment ska testas för att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning eller för personer som av andra orsaker står långt från arbetsmarknaden, att kunna driva eget företag. Projektet ska främja möjligheterna till entreprenörskap, företagande och till start av eget företag.

Målgruppen för projektet är personer med funktionsnedsättning och personer som av andra skäl befinner sig långt från arbetsmarknaden, så som att du har en låg utbildningsnivå, har brister i det svenska språket eller har en psykisk ohälsa. Många gånger samvarierar orsakerna med varandra.

Deltagarna kommer att ha två roller i projektet. Dels som deltagare med ambition att starta eget företag och ha behov av stöd och vägledning i detta. Dels som medskapare i projektet tillsammans med projektmedarbetarna där metoden ska testas och värderas samt anpassas till svenska förhållande och målgruppens behov. Vi kan kalla det en stöttande och stödjande del och en medverkande del.

Det transnationella arbetet kommer vara centralt i projektet bl a mot bakgrund av att metoden supported self employment finns i flera europeiska länder men inte i Sverige.